Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Tidigare webbinarier

På den här sidan har vi samlat alla webbinarier som vi sänt sedan 2020. Senaste sändningen hittar du högst upp.

Fler av våra filmer finns på vår Youtube-kanal. Om du har frågor kring material eller utbildningar som nämns i webbinarierna, kan du kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se.

Webbinarium och lansering av rapporten – Det gäller en av fyra

Livesändes den 15 juni 2022. Under webbinariet presenterades rapporten Det gäller en av fyra, om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier. Rapporten är den populärvetenskapliga versionen av forskningsrapporten Unga, sex och internet efter #metoo (2021).

I rapporten framgår det att sexuella övergrepp mot barn har ökat i Sverige sedan den senaste undersökningen som gjordes 2014. Då var det var femte, idag är det var fjärde barn som säger att den varit utsatt för sexuellt övergrepp någon gång under uppväxten. Mer än var tredje flicka har varit utsatt.

Webbinarium och lansering av lärarhandledning – Det är mitt liv

Livesändes den 7 juni 2022. Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, lanserar en ny lärarhandledning som baseras på rapporten Det är mitt liv (2018). Under webbinariet presenteras den nya lärarhandledningen samt fakta från rapporten. Syftet med lärarhandledningen är att vara ett stöd till lärare i samtalet med eleverna skapa förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt genom diskussioner och vara ett ledande exempel för hur skolan kan arbeta med frågorna.

Till lärarhandledningen finns informationsfilmen Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv och som tar upp de rättigheter barn och unga har i Sverige och vart de kan vända sig om dessa rättigheter kränks eller inte respekteras. Filmen finns på följande språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.

Här hittar du allt material som rör lärarhandledningen (ny sida)

Webbinarieserien Dags att prata om: En väg ut ur våldet – från upptäckt till en fungerande familj utan våld

Livesändes torsdagen den 19 maj 11.00-12.00. Under webbinariet samtalar vi om ämnet: En väg ut ur våldet – från upptäckt till en fungerande familj utan våld, om att upptäcka, agera och erbjuda behandling när det förekommer barnmisshandel i en familj, tillsammans med Bengt Söderström, leg. psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Johanna Thulin universitetslektor socialt arbete på Linnéuniversitetet och sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Webbinarieserien Dags att prata om: Krisstöd vid misstanke om barnmisshandel

Livesändes fredagen den 22 april 2022. Under webbinariet samtalar vi tillsammans med Hans Elfström, processledare och utbildare i metoden Efter Barnförhöret, kring ämnet: Krisstöd vid misstanke om barnmisshandel – Hur kan kommuner förbättra stöd och information till barn och föräldrar efter ett polisförhör?

Webbinarieserien Dags att prata om – Övergången från samhällsvård till vuxenliv

Livesändes den 22 mars 2022. Under webbinariet samtalar vi kring ämnet Övergången från placering i familjehemsvård till vuxenliv, tillsammans med Ingrid Höjer, professor emerita vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet, Tina Olsson, docent i socialt arbete Göteborgs universitet och Stefan Wiklund professor prefekt, Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet.

Ungdomar som varit placerade i familjehemsvård upplever ofta brist på stöd i övergången till vuxenlivet. Ingrid, Tina och Stefan har alla forskat på processen och har gedigen erfarenhet av barn och ungdomar placerade i samhällsvård. Under webbinariet presenteras resultat av olika forskningsstudier för att försöka svara på frågorna, vilket stöd behöver familjehemmen och ungdomarna i övergången från samhällsvård till vuxenliv och vilka metoder och verktyg finns idag?

Läs mer om forskningen i webbinariet:

Tina Olsson – Leaving Care:

Ingrid Höjer – Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats: 

Webbinarieserien Dags att prata om – Barns samtycke till deltagande

Livesändes den 22 februari 2022. Under en timme samtalar vi med Åsa Landberg, psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Janina Fryckholm, projektledare för BRA yngre barn om ämnet: Barns samtycke till deltagande – Hur ska man tänka och arbeta med samtycke när barn är involverade i projekt?

För att stärka barnets röst så måste vi inkludera dem. Barn har rätt att säga sin mening och att vara med och påverka. Men de har också rätt att avstå! Att samarbeta med barn är viktigt i projekt som gäller dem. I fråga om att samla in samtycke från barn är det kanske ännu mer viktigt än med vuxna att de förstår vad de samtycker till. Så hur ska man tänka kring det när barn är involverade i projekt? Och hur samlar man in ett samtycke från barn?

Under webbinariet går vi igenom frågor som kan dyka upp när man samarbetar med barn och hur man kan se till att samla in ett välgrundat samtycke.

Webbinarieserien Dags att prata om – Att bemöta våldsutsatta barn

Livesändes den 21 januari 2022. Barn som utsatta för våld eller övergrepp berättar ofta om det för någon men avslöjar sällan för vuxna professionella. Direkta frågor hjälper barn att berätta, men om vi är osäkra på vad vi ska göra med svaret är det lätt att vi tvekar och undviker att fråga. I webbinariet fokuserar vi därför på vad vi behöver göra när vi faktiskt får veta att ett barn är utsatt.

Under webbinariet går vi igenom hur man kan bemöta det våldsutsatta barnet, vilket stöd och vilken information kan man ge och vad som är lätt att glömma bort. Vi ger konkreta råd som är användbara oavsett vilken roll du möter barnet i.

Detta är första avsnittet i vår webbinarieserie Dags att prata om – för barnkonventionen i praktiken. Där vi varje månad lyfter ett ämne och fokuserar på metoder och praktiska exempel. Serien riktar sig främst till dig som arbetar med barn och möter barn i din vardag.

Tack för alla frågor och reaktioner i chatten. De flesta hann vi svara på under sändningen. Några lyfte fram dåliga erfarenheter av hur samhällets stöd och skydd fungerar för barn som varit utsatta. Även om vi känner till många brister får vi inte låta det påverka vårt samtal med barn som avslöjar våld så att vi förmedlar hopplöshet till barnet. Vi fick också ett tips med en bra länk i chatten: Socialstyrelsens skrift om att underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten.  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-6480.pdf?fbclid=IwAR0TbHOm9s4BBsePLAl14KOeZQb5oZHptqak7Uwo3-bJ1eqDgtle2P3Cnq8

I föräldrars ställe – Förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård.

Livesändes den 8 december 2021. Att barn och unga i familjehem, HVB-boenden, stödboenden och institutioner har en sämre hälsa och lägre skolresultat än andra är en känd utmaning. Däremot är det mer sällsynt att vi får veta vilka skyddsfaktorer som är särskilt viktiga. Vem bär ansvaret för barnets utveckling när samhället omhändertar barn från föräldrar?

I webbinariet samtalar Rikard Tordön, författare till rapporten, tillsammans med moderator Sofia Lager Millton, kring frågorna och ämnet, precis som i rapporten vi nu lanserar.

Metoder att prata med barn om svåra frågor

Livesändes den 10 november 2021. Stöd i att främja avslöjandeprocessen för barn och unga är relevant kunskap för alla vuxna som träffar barn i sin vardag. Olika metoder och verktyg bör appliceras på olika situationer och professioner.

Under webbinariet kommer ni få ta del av tre metoder för att samtala med barn om svåra frågor; ett frågeinstrument att använda vid hälsosamtal i gymnasieskolan, intervjumetoden In My Shoes och Stiftelsen Allmänna Barnhusets egen modell BRA-samtal.

Rapporten Unga, sex och internet efter #metoo

Rapporten Unga, sex och internet efter #metoo lanserades den 30 augusti. Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Under webbinariet presenteras rapporten av de forskare som genomfört studien. Rapporten överlämnas under sändningen till Karin Strandås, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, som berättar om regeringens arbete mot sexuella övergrepp mot barn.

Boklansering med Margareta Hydén

Den 17 juni 2021 lanserades boken I skuggan av våldet: Barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen, skriven av Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Barn som bevittnat våld är ett område där det idag råder stor brist på kunskap, trots att det är ca 300 000 barn som är utsatta i Sverige. Bokens vilja är att fylla en del av den kunskapsbristen och ge oss en större förståelse för betydelsen av hur det sociala nätverket responderar på våldet. När ett barn berättar att han eller hon bevittnat våld i sin familj är det en början på förändring – då är det viktigt att vi lyssnar.

Vikten av ett tidigt välkomnande in i räknandet och böckernas magiska värld

Livesändes den 19 februari 2021. Webbinariet lyfter olika perspektiv kring läsfrämjande och att öka barnets nyfikenheten till lärande med fokus på barn i socialt utsatta livssituationer.

  • Vad säger forskningen om läsvanor hos barn och hur det påverkar framtida livschanser?
  • Hur kan lärandet påverkas av relationen mellan familjehemsföräldrar och barn?
  • Vad behöver familjehemmen för stöd?

Webbinariet går även att se på vår Youtube-kanal (ny sida)

Relaterat material:

Barn i separationer och vårdnadstvister

Livesändes den 13 oktober 2020. Barn och familjer i vårdnadskonflikter och infekterade separationer behöver erbjudas stöd tidigt för att säkra alla barns rätt till god utveckling. Under webbinariet presenteras hur stöd till familjer i vårdnadskonflikt kan erbjudas genom Samverkansteam och den digitala plattformen gör skillnad för familjer i Danmark. Webbinariet hålls på engelska.

Aktuellt material:

Placerade barn och rätten till en god utbildning

Livesändes den 29 september 2020. Vid det här webbinariet sätter vi fokus på placerade barn och rätten till en god utbildning. Att klara av grundskolan och få godkända slutbetyg är en viktig skyddsfaktor för alla barn. Riskerna för utanförskap och psykisk ohälsa i vuxen ålder halveras om ett barn går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet. Vi går igenom två viktiga interventioner som vi arbetar med just nu – Skolfam och Letterbox Club.

Webbinariet om placerade barns utbildning går även att se på vår Youtube-kanal

Aktuellt material:

Dags att prata med barn om sexuella övergrepp

Livesändes den 23 september 2020. Vi går igenom vad barn behöver få veta och själva vill att vi vuxna informerar och pratar om när det gäller sexuella övergrepp. På dagsattprataom.se finns information, fakta och stöd riktad till både barn, vuxna och personal. Vi presenterar också en handledning som ska underlätta för personal inom skola och fritidshem att prata med barn och unga om sexuella övergrepp.

Webbinariet om sexuella övergrepp mot barn går även att se på vår Youtube-kanal

Aktuellt material:

PPT från webbinariet (pdf)

Handledning till skolans personal (Dags att prata om sexuella övergrepp)

På Jagvillveta.se finns en handledning för förskolan

På Dagsattprataom.se finns information, råd och stöd till både barn, föräldrar och yrkesverksamma

Stödmaterial om våld och övergrepp

Livesändes den 16 juni 2020. I det här webbinariet vill vi lyfta fram olika material som kan vara till stöd när du som möter barn ska förbereda dig för att uppmärksamma utsatta barn och ge dem det bemötande, den information och den hjälp de behöver och har rätt till. Vi har även medverkande från Unizon, Brottsoffermyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld.

Webbinariet om stödmaterial om våld och övergrepp går även att se på Youtube (ny sida).

Barns rätt som anhöriga

Livesändes den 26 maj 2020. Barn och unga som är anhöriga tillhör en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa. I dag vet vi att om barn och unga får möjlighet att bli delaktiga, uttrycka sina behov, och när de behöver, få information och stöd – så kan flera riskfaktorer undanröjas.

En väg ut ur våldet

Livesändes den 12 maj 2020.

Webbinariet En väg ut ur våldet finns även tillgängligt på YouTube (ny sida).

Relaterat material:

En väg ut ur våldet | KIBB – behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit

Prata om våldet – om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekter av behandling ur barnets perspektiv

Efter Barnförhöret

Slutrapport KIBB-projektet

Modellen Det fjärde rummet

Livesändes den 5 maj 2020.

Webbinariet om modellen Det fjärde rummet finns även tillgängligt på YouTube (ny sida).

Material:

PPT-presentationen som visades under sändningen (pdf)

Multiutsatta barn

Livesändes den 28 april.

Webbinariet om multiutsatta barn går även att se via Youtube (ny sida).

Ladda ner PowerPoint-presentationen här (pdf)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser