Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Nationell studie om sexuella övergrepp – Unga, sex och internet efter #metoo

Hur många barn är det egentligen som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljats medel av regeringen genomföra den fjärde nationella studien om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar skapar ett stort lidande för alla de som utsätts, och risken för ohälsa och psykosociala problem ökar. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner påverkas också starkt. Det är viktigt att ha en god och aktuell kunskap om sexuella övergrepp mot barn för att kunna förebygga, skydda och stötta.

Studien Unga, sex och internet efter #metoo, som besvarats av elever i slumpmässigt utvalda skolor, ställer även frågor kring några nya områden, bland annat ungdomars användning av och attityder till pornografi och ungdomars erfarenhet av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Eftersom samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år.

Ladda ner rapporten Unga, sex och internet efter #metoo (2021)

Bakgrund

Den nationella studien har genomförts tre gånger tidigare. Den första studien genomfördes 2004 inom ramen för den statliga utredningen Sexuell exploatering av barn i Sverige (SOU 2004:71). Den andra studien genomfördes 2009 och var en del av den dåvarande regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167). Regeringen beviljade Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel under 2014 för att genomföra den tredje studien om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering (S2013/8825/FST). Resultaten från den studien presenterades i rapporten Unga, sex och internet – i en föränderlig värld (2015).

Filmer om rapporten

Relaterat material

Rapport: En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet (2017)

Rapport, engelsk översättning: A Part of Reality – on Children, Sexual Abuse and the Internet (2018)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser