Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

SkolFam 2 – Skolprojekt inom Familjehemsvården

I Norrköpings kommun startade i april 2008 ett projekt för familjehemsplacerade barn i årskurs 1-6. Projektet SkolFam 2 är ett forskarstött utvecklingsarbete, ett samarbetsprojekt mellan Socialkontoret och Utbildningskontoret i Norrköpings kommun samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

MSU, Myndigheten för skolutveckling, som stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och förbättrade resultat, har bidragit med ekonomiska medel till projektet. Forskarstödet ges av professor Bo Vinnerljung, verksam vid IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) och vid EpC (Epidemiologiskt centrum) på Socialstyrelsen. Bo Vinnerljung ingår i projektets styrgrupp.

Projektets mål är att öka förutsättningarna för att den enskilda eleven ska förbättra sina skolresultat och att utveckla en arbetsorganisation och ett arbetssätt för hela gruppen familjehemsplacerade barn. SkolFam 2 i Norrköping replikerar ett projekt från Helsingborgs Stad, vilket varit mycket framgångsrikt och idag permanentats. Erfarenheterna från arbetet i Helsingborg har givit spridningseffekter, som har varit till nytta för andra barn än de familjehemsplacerade.

Målgrupp

Målgruppen i projektet SkolFam 2 är familjehemsplacerade barn från Norrköpings kommun i årskurs 1-6 på olika skolor i Mellansverige. Målgruppen löper, enligt nationell och internationell forskning, stor risk att gå ut i vuxenlivet med dåliga skolresultat. Risken för att de hamnar i missbruk och drabbas av psykisk ohälsa är större än för ett tvärsnitt av alla barn. Studier har samstämmigt visat att en välfungerande skolgång är den mest framgångsrika faktorn för denna grupps möjligheter till god hälsa och ett begripligt och gott vuxenliv.

I projektet SkolFam 2 kommer 24 barn att erbjudas medverkan. Projektet kommer att pågå fram till juni 2011.

Samverkande team för barnets bästa

Projektet SkolFam 2 vill i en samlad satsning se till att de familjehemsplacerade barnen får en så bra skolgång som möjligt. Projektet vill på bästa sätt utveckla och maximera de resurser som finns runt det enskilda barnet, där skolan, familjehemmet och socialtjänsten arbetar tillsammans. I projektet deltar ett team bestående av en psykolog, en specialpedagog och den för det enskilda barnet ansvariga socialsekreteraren. Teamet arbetar målinriktat med skola, familjehem och föräldrar, för att förbättra barnets skolresultat och därmed öka barnets livskvalitet.

Fakta om arbetsprocessen

SkolFam 2 bygger på ett koncept med ett gediget förarbete. Arbetsprocessen är indelad i tre faser:

Fas 1: Pedagogisk och psykologisk kartläggning
Under den första fasen genomförs normerade tester och enkäter som innehåller en pedagogisk och en psykologisk del. Med normerade tester menas att samma tester har gjorts på många barn för att få fram hur barn i genomsnitt presterar i testerna. Testerna är anpassade efter ålder och kön.

Den pedagogiska delen av kartläggningen som utförs av SkolFams specialpedagog inriktar sig på matematik, rättstavning, läsförståelse samt kartläggning av inlärningsstilar. I den andra delen av kartläggningen fokuserar SkolFams psykolog på att ta fram vilka behov och resurser barnen har i sin begåvningsprofil. Vissa barn har sin styrka i det språkliga området och andra inom andra områden, exempelvis socialt samspel. Hur det enskilda barnets begåvning ser ut är viktigt att veta när man som pedagog ska vägleda barnet i lärandet.

Fas 2: Genomförande/utbildningsplan
I den här fasen kommer SkolFams team, skolans pedagog/arbetslag och barnets familjehem, med hjälp av resultatet från kartläggningen, tillsammans överens om en handlingsplan för barnet. Det kan handla om olika metoder för att öka läshastigheten, förbättra samspelet med andra barn eller förbättra motoriken. Arbetslaget i skolan får vid behov konsultation/rådgivning av SkolFams team.

Fas 3: Pedagogisk och psykologisk uppföljning
Efter två års metodiskt arbete i enlighet med barnets handlingsplan är det dags att utvärdera arbetets resultat. Testerna med barnen upprepas och jämförs med de ursprungliga testerna. Analys och sammanfattning av processen genomförs och förslag till fortsatt arbete återkopplas till skolorna och familjehemmen.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser