Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Sexuell exploatering av barn och ungdomar

Barnhuset fick 2004 i uppdrag av regeringen (Socialdepartementet) att föra ut kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige utifrån en offentlig utredning Sexuell exploatering av barn i Sverige, SOU 2004:4.

Det genomfördes dels genom att sammanfatta den kunskap som kom fram i utredningen i en bok, Sexuell exploatering av barn i Sverige, dels genom att anordna fyra regionala konferenser under 2005.

Vid konferenserna framkom att det fanns ett stort behov av kunskap om sexuell exploatering. Barnhuset inledde därför på eget initiativ en serie så kallade rundabordsseminarier ute i landet om sexuell exploatering i samarbete med länsstyrelserna. Mellan 2007-2008 hölls nio seminarier med deltagare från 14 län från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Till seminarierna inbjöds nyckelpersoner från socialtjänst, ungdomsmottagningar, polis, barn- och ungdomspsykiatrin, skolhälsovård samt frivilligorganisationer. Seminarierna hade som syfte att sprida kunskap, främja kontakter samt göra en behovs och kunskapsinventering. Inventeringen är dokumenterade i rapporten Sexuell exploatering av barn och ungdomar – vad vet de som möter barnen.

Under 2008 fick Barnhuset medel av regeringen för att fortsätta sprida och kartlägga kunskap om sexuell exploatering av barn och unga. I arbetet ingick även att sammanställa aktuell forskning och kunskap på området. Många myndigheter, organisationer och företag arbetar ur olika perspektiv för att motverka sexuell exploatering av barn. För att underlätta för berörda yrkesgrupper och andra skulle Barnhuset lämna förslag på hur ett samlat ansvar för att hålla kunskap och information om ämnet uppdaterad, ska organiseras.

Läs mer

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson
Tel: 08-52463499
E-post: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser