Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Pilotprojektet KIBB

80 familjer fick under 2007-2010 ta del av en integrerad behandling för föräldrar som misshandlat sitt barn och barn som blivit misshandlade.

Modellen har ursprungligen prövats i USA (CPC-CBT) med lovande resultat. I Sverige kallas modellen för KIBB – kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel.

Barn respektive föräldrar får möjlighet att i behandling tala om erfarenheter och konsekvenser av våld. Barn får hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser, får hjälp att hantera stressfyllda situationer och får utveckla en säkerhetsplan. Föräldrar får hjälp att på ett nytt sätt kommunicera med sina barn och utveckla alternativa föräldrastrategier. Behandlingen bedrivs i öppenvård under 16 veckor. Modellen har prövats sedan 2007 inom socialtjänsten i Kristianstad, BUP Elefanten-Barnahus i Linköping, Barnahus i Lund och Barnkriscentrum i Malmö. Projektet har haft stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under hela projekttiden.

Tolv familjer, 16 vuxna och 17 barn (i genomsnitt 9,5 år) ingick i en pilotstudie där behandlingen utvärderades genom mätning av barn och föräldrars beteenden och hur de mått före och efter behandling. En av föräldrarna eller båda hade utsatt ett eller flera barn för misshandel som slag med handen mot ansikte, kroppen, slag med tillhyggen och knuffar.

Resultatet presenterades 2011 och visade att barnen efter behandling hade signifikant minskade depressiva symptom och symptom av posttraumatisk stress. Föräldrarna var efter behandling signifikant mindre deprimerade.

Barnen rapporterade signifikant mindre kroppslig bestraffning från föräldrar efter behandling och mer positivt föräldraskap. Föräldrarna rapporterade att barnen har signifikant mindre externaliserat och internaliserat beteende efter avslutad behandling.

Resultaten är lovande och ger stöd för att sprida modellen till fler verksamheter inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri runt om i landet.

Kontaktpersoner

Mer info angående forskningen kontakta någon av:
Carl-Göran Svedin, Linköpings universitet, carl.goran.svedin@liu.se
Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet, Växjö, cecilia.kjellgren@lnu.se
Doris Nilsson, Linköpings universitet, doris.nilsson@liu.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser