Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Paired Reading

Projektet har drivits av Barnhuset i samarbete med Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Paired Reading arbetet har genomförs i kommunerna, Linköping, Västerås, Jönköping, Värnamo, Nässjö, Huddinge och Sundbyberg. Forskarna (rapportförfattarna) har ansvarat för och genomfört utvärderingen av projektet som har finansierats genom anslag från Socialstyrelsen och Allmänna Barnhuset samt med medel från de deltagande kommunerna. Modellen/ programmet har introducerats av psykolog Julia Alfano från HCC Children´s services, Hampshire.

Paired Reading syftar till att förbättra familjehemsplacerade barns läsutveckling och läsförmåga. Det innebär att familjehemsföräldrar undervisas i hur de kan läsa med familjehemsplacerade barn för att ge barnen stöd i sin läsutveckling. Modellen innebär att familjehemsföräldrarna läser tillsammans med barnen i 20 minuter, tre gånger i veckan under en period av tre månader. Under programmets gång har en specialpedagog kontakt med familjehemsföräldrarna varje vecka. Barnen genomgår tester innan och efter programmet. De brittiska erfarenheterna visar att vissa barn fick en förbättring på två år i läsålder. Många kom i kapp sin biologiska ålder, några låg t.o.m. över.

Den svenska utvärderingen baseras på analyser av 81 barn, huvudsakligen placerade i långvarig familjehemsvård, som gick i årskurserna 2-6 (8-12 år). Resultatet visar att Paired Reading är ett genomförbart lässtödsprogram för familjehemsplacerade barn och att läsförmågan hos barn i årskurs 2-6 kan förbättras med hjälp av systematisk lästräning.

För mer information kontakta Monica Achá Sonesson på
e-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Ladda ner rapporten här: Paired Reading

Författare: Eva Tideman, Marie Sallnäs, Bo Vinnerljung och Hilma Forsman

En av författarna i utvärderingsrapporten, Hilma Forsman, har skrivit en Mastersuppsats som bygger på projektet Paired Reading. Uppsatsen beskriver familjehemsföräldrarnas erfarenheter av att arbeta med modellen.

Ladda ner uppsatsen här: Forsman_(2013)_Familjehemsf_r_ldrars_erfarenheter_av_Paired_Reading_med_placerade_barn

Läs mer

Kontaktperson

För mer information kontakta Monica Achá Sonesson på telefon 0735-16 17 52 eller
på e-post monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser