Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sveriges syfte är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust till att läsa, räkna och lära sig. Deltagande barn får paket hemskickade under maj-oktober med noggrant utvalda böcker, spel och skrivmaterial. Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11 som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Så här går det till! Läs mer om hur Letterbox Club genomförs rent praktiskt, om de olika paketen samt vad det kostar att delta här! (ny sida)

Anmälan till Letterbox Club 2023

Anmälan till omgång 2022 av Letterbox Club Sverige har stängt. Anmälan till omgång 2023 öppnar under hösten 2022. Håll utkik i våra sociala kanaler eller prenumerera på vårt nyhetsbrev (längst ned på sidan), för att få notis om när anmälan öppnar!

Obs! Innan ni anmäler barn, är det viktigt att de får information om insatsen och själva får välja om de vill delta. För att göra det enklare har vi tagit fram information till både föräldrar och barn som du kan ladda ned nedan.

Ladda ned information till barn och föräldrar/familjehemsföräldrar:

Om projektet

Letterbox Club Sverige startade 2014 som ett pilotprojekt i Jönköpings och Stockholms län, men drivs sedan 2019 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11, som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser. Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader fylld med noggrant utvalda böcker, spel och skrivmaterial.

Innehållet i paketen väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av flera professioner som har olika kompetenser att bidra med: bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.

Forskningsstudier

Under omgången 2022 ska det genomföras två forskningsstudier kopplade till Letterbox Club Sverige.

Den ena studien med titeln Letterbox – ett paket för läslust och läsutveckling? har fokus på att få en fördjupad förståelse av hur materialet från Letterbox Club kommer till användning i familjer där det deltagande barnet inte bor i familjehem, samt hur barns läsande stöttas. Studien ska genomföras genom att några familjer intervjuas av forskare från Stockholms universitet.

Den andra studien med titeln Letterbox Club – en möjlighet till samspel vid delade läsupplevelser för placerade barn och deras familjehemsföräldrar är en större studie och genomförs av en forskargrupp från Linnéuniversitetet. De kommer att undersöka vilka typer av läsfrämjande aktiviteter och läsvanor som finns i familjerna, samt läsmotivation hos deltagarna före och efter deltagandet i Letterbox Club. Denna del kommer samtliga deltagare som bor i familjehem att bli tillfrågade om att delta i. Dessutom utformas en digital utbildningsinsats med fokus på delade läsupplevelser för att undersöka om denna insats tillsammans med Letterbox Club kan stödja familjehemsföräldrar att läsa och samtala om böcker med placerade barn och på så sätt öka samspelet. En grupp av familjehemsföräldrar kommer att tillfrågas om att delta i utbildningen och några kommer även att väljas ut för intervju.

Material

Publikationer

Den 19 februari 2021 lanserade vi publikationen Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten som handlar om hur nyfikenhet och intresse för lärande kan stärkas hos barn i socialt utsatta livssituationer och om interventionen Letterbox Club Sverige.

Webbinarium

Se webbinariet Placerade barn och rätten till en god utbildning som berättar om projektet och innehållet i paketen.

Anpassade paket att välja på – lättläst eller andra språk

Med medel från Kulturrådet har vi tagit fram fler paket att välja på i Letterbox Club Sverige, för att fler barn ska ha möjlighet att kunna ta del av insatsen.

De nya paketen är anpassade till följande målgrupper:

  • För barn med annat modersmål som inte ännu kan tillgodogöra sig paketen på svenska. Paketen är anpassade till barn som är 6-7 år, 8-9 år respektive 10-11 år och finns på arabiska och somaliska.
  • För barn som behöver böcker som har en lättare text på svenska (t.ex. barn som har lässvårigheter/dyslexi). Paketen är främst anpassade till barn som är 8-9 år.

Bakgrund till Letterbox Club Sverige

The Letterbox Club startade i England. Rose Griffiths, familjehemsförälder och lärare i matematik och numera professor, fick i uppdrag att hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat utan att lägga ytterligare arbetsbörda på skolan eller familjehemmen. Rose ville stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Därför startade hon The Letterbox Club och började skicka paket med bland annat böcker och spel till de placerade barnen.

Efter några lokala pilotstudier genomfördes 2007 ett nationellt projekt med 500 deltagande barn och två år senare deltog 4 500 barn. Idag är Letterbox Club väl etablerad i Storbritannien med ca 10 000 deltagande barn årligen. Pilotprojekten i Sverige har haft kontinuerlig kontakt med The Letterbox Club i England och med Rose Griffiths. Samarbetet kommer att fortsätta även i framtida satsningar.

Tidigare pilotprojekt och resultat

Under 2014-2016 har tre pilotprojekt av Letterbox Club Sverige genomförts, i Stockholm och i Jönköpings län. Projekten har inletts med att barnens kunskaper i matematik och läsning testades. Därefter fick barnen paket med noggrant utvalda spel och böcker en gång i månaden under sex månader. Ungefär en månad efter att barnen fått sista paketet testades deras kunskaper ytterligare en gång, för att se hur de utvecklats.

Förutom de tester barnen gjort i matematik och läsning utvärderades projekten genom enkäter till barnen och intervjuer med ett urval av barn och deras föräldrar. Forskare från Stockholms universitet gjorde analyserna; Institutionen för socialt arbete och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Slutrapporten om pilotprojektet i Jönköpings län går att ladda ned här.

Frågor och kontakt

Letterbox Club Sveriges mejladress: letterboxclub(a)allmannabarnhuset.se

Monica Achá Sonesson
Projektansvarig Letterbox Club Sverige
Telefon: 073-516 17 52

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser