Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Nationell kartläggning kring förekomsten av våld mot barn

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att genomföra en nationell kartläggning kring förekomsten av våld mot barn 2022 i Sverige. Studien görs i samarbete med Karlstad universitet och planeras att redovisas 2023. 

För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behöver vi fortsätta att inhämta kunskap om hur vanligt våld är, om hur våldet ser ut och hur det utvecklas över tid. Därför kommer resultatet från kartläggningen, som planeras att redovisas under 2023, att jämföras med den tidigare nationella kartläggningen kring våld mot barn i Sverige som gjordes 2016 (mer information längre ned).

Officiell statistik om polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger inte en rättvis bild av hur många barn som är utsatta. Våld mot barn kommer relativt sällan till myndigheternas kännedom. En annan väg är att låta barn och unga svara på frågor anonymt. Då kan även våldsutsatta barn som inte kommit i kontakt med myndigheter komma till tals och vi får en mer rättvisande bild.

Elevenkät

En del av kartläggningen bygger på en enkätundersökning för elever i årskurs 9. Sammanlagt 6 000 elever på slumpmässigt utvalda skolor erbjuds att svara på enkäten under 2022.

Elevenkäten kommer att besvara frågeställningar som till exempel: Har förekomsten och överlappningen av olika former av barnmisshandel förändrats sedan 2016? Vilken attityd har barn till våld? Till vilka personer avslöjar barn misshandel? I vilken utsträckning och från vilka verksamheter får barn som utsatts för barnmisshandel eller sexuella övergrepp, tillgång till stöd och behandling?

Studien kommer även att undersöka vilka kombinationer av faktorer (kön och könsidentitet, födelseland, ekonomi, funktionsnedsättningar, missbruksproblematik hos föräldrar m.m.) som utgör den främsta risken att utsättas för barnmisshandel och annat våld.

Föräldrastudie

En annan del av kartläggningen sker genom en föräldrastudie som innefattar både en enkät och djupintervjuer. Några frågeställningar i studien är bland annat: Hur stor andel av föräldrarna rapporterar att de utsatt barnet för psykiskt och fysiskt våld samt försummelse det senaste året? Har förekomsten ökat eller minskat sedan senaste kartläggningen? Vilka attityder har dagens föräldrar i Sverige till ”kroppslig bestraffning”? Hur stor andel av föräldrarna har själva varit utsatta för våld, som barn och som vuxen? Hur stor andel av föräldrarna rapporterar psykisk ohälsa och har den ökat under covid-19 pandemin?

Bakgrund

Förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn har studerats kontinuerligt på nationell nivå i Sverige sedan införandet av den så kallade antiagalagen i föräldrabalken år 1979. Sedan 2006 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Karlstad universitet genomfört de nationella kartläggningarna av våld mot barn var femte år, varav den senaste kartläggningen gjordes 2016.

Forskningsledare är fil. dr. Carolina Jernbro, Karlstads universitet, som medverkat och varit medansvarig i flera av de tidigare studierna. I studierna medverkar även professor emeritus Staffan Janson (forskningsledare för samtliga tidigare nationella kartläggningar om våld mot barn), Åsa Landberg, leg. psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Johanna Thulin, universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Senaste kartläggningen – Våld mot barn 2016 

Studien Våld mot barn 2016 genomfördes på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som har låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige.

En del av studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under hösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat på frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten: Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

Studien visar att en majoritet av barnen i Sverige aldrig utsatts för våld av vuxna. Men den visar också att allt för många är utsatta och många av dem får inte det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

Samma forskare leder en föräldrastudie som innefattar både en enkät och djupintervjuer. Vad upplever föräldrar som viktigt i barnuppfostran? Hur hanterar de konflikter med sina barn och vad utlöser konflikterna?

Rapporter som bygger på studien från 2016

Filmer

Våld löser inget – om våld mot barn i Sverige

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Våld mot barn i uppfostringssyfte – om hot, våld och tvång som bestraffning

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Ibland är livet orättvist – om våld mot barn med funktionsnedsättningar

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Livesänt seminarium

Se seminarium om rapporten Våld löser inget. Inspelat februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är ett av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat Våld mot barn. Samtliga föreläsningar finns på vår Youtube-kanal.

Föreläsning med Carolina Jernbro, lektor, Karlstads universitet

Frågor och kontakt

Åsa Landberg
Sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Skicka e-post
Telefon: 076-809 56 07

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser