Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

KIBB – Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

KIBB är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt. Det är en unik modell där barnet och föräldrarna får behandling samtidigt. 

I Sverige har det tidigare inte erbjudits någon specialiserad form av behandling för barn som blivit fysiskt misshandlade inom familjen, utan vanligtvis har barn och familj erbjudits de insatser som andra familjer med svårigheter erbjuds. Fysiskt misshandlade barn är ofta återkommande fall hos socialtjänsten, där majoriteten av barnen ändå bedöms att kunna fortsätta bo med föräldern.

Behandlingsforskning har visat att barn behöver professionell hjälp att tala om och bearbeta de specifika händelser de varit med om. Barn som utsatts för fysisk misshandel uppvisar vanligtvis olika symtom, till exempel:

  • akut stress
  • posttraumatiskt stressyndrom
  • ångest
  • sömnsvårigheter
  • depression
  • aggressionsproblematik

 

KIBB som behandlingsmetod

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en behandlingsinsats för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel. Det är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt.

KIBB innehåller tre parallella behandlingar:

  • Barnet får bearbeta sina upplevelser
  • Den våldsutövande föräldern lär sig nya positiva föräldrastrategier
  • Hela familjen får familjebehandling

Publikation som ger en översikt av KIBB som behandlingsmetod:

En väg ut ur våldet | KIBB – behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit (2020)

Forskning visar goda resultat

2019 publicerades forskningsresultat om KIBB i en doktorsavhandling av Johanna Thulin, lektor vid Linnéuniversitetet. Resultatet visade att barnens traumasymptom minskade och gav bestående effekter även ett halvår efter behandlingen. I maj 2020 släpptes en svensk omarbetad översättning av avhandlingen.

Intervjustudierna visar att barnen själva uppskattat behandlingen. KIBB fokuserade på barnets berättelse och våldets konsekvenser och ledde till att våldet minskade och relationen mellan barn och förälder förbättrades. Behandlingen har på så sätt utgjort en vändpunkt för barnen – från ett liv i rädsla för våld till att kunna leva utan rädsla.

Doktorsavhandling: Putting words to child physical abuse:Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children’s perspectives (Thulin, 2019)

Svensk omarbetad översättning: Prata om våldet – om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekter av behandling ur barnets perspektiv (2020)

Utbildning i KIBB

Utbildningar i KIBB genomförs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. För att delta i utbildningen behöver det finnas möjlighet att genomföra KIBB i den egna verksamheten där minst tre behandlare utbildas gemensamt.

Utbildningen pågår under en termin med fyra lärandeseminarier samt telefonhandledning vid 12 tillfällen. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag per vecka. I den tiden inkluderas kursdagarna, handledning, förberedelser och inläsning av material och behandling av en familj under minst 16 veckor.

Fram till idag har över 200 behandlare från ett femtiotal kommuner och privata vårdgivare utbildats i KIBB. Behandlarna ingår i ett nätverk för kunskapsutbyte, kvalitetssäkring och nätverksträffar med kunskapshöjande aktiviteter.

Pågående utbildning (startade hösten 2021)

Certifiering av behandlare i KIBB

För att bli certifierad behandlare i KIBB krävs minst 80 % närvaro i undervisning och handledning, genomförande av en hel behandling med en familj under handledning samt en godkänd skriftlig examinationsuppgift.

Utbildare i KIBB

Utbildningen leds av certifierade svenska utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB-behandlare. Det finns i dagsläget fem certifierade behandlare som utbildar i KIBB-modellen.

Traineeprogram för utbildare i KIBB

Vi öppnar nu för intresseanmälan till en traineeplats för att bli certifierad KIBB-utbildare. Vi söker dig som är certifierad KIBB-behandlare och har erfarenhet av att arbeta med KIBB.

Läs mer om traineeprogrammet och hur du ansöker här.

Webbinarier

Livesänt webbinarium En väg ut ur våldet den 12 maj 2020, med Hans Elfström, Bengt Söderström och Johanna Thulin. Föreläsningar om modellen Efter barnförhöret och behandlingsmetoden KIBB.

KIBB-läraren Anki Falk föreläser om behandlingsmetoden. Inspelat februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset som ett av flera kortare webbinarier som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat Våld mot barn.

Bakgrund till KIBB

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, i samarbete med forskare från Linköping och Lunds universitet, startade 2006 ett projekt för att pröva en behandlingsmodell för familjer där det förekom barnmisshandel. Modellen (CPC-CBT) hade utarbetats av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA, och prövats i USA med lovande resultat. I Sverige kom behandlingsmodellen att kallas för KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.

I projektet deltog fyra verksamheter, Prisma i Kristianstad, Barnahus i Lund, Malmö Barnkriscentrum och BUP Elefanten i Linköping. Under en period deltog också socialtjänsten i Jönköping i projektet. Efter några års försöksverksamhet utformades 2010–2011 en forskningsstudie i syfte att utvärdera behandlingseffekterna. Utvärderingen visade på lovande resultat för barnen avseende minskade symptom till följd av trauma och en förbättrad psykisk hälsa för såväl barn som föräldrar. Föräldrarnas uppfostringsmönster förändrades signifikant i en positiv riktning.

De positiva resultaten och den unika modellen, som bygger på att hela familjen ingår i behandlingen, är bakgrunden till att Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med forskarna ansökte om medel hos Statens folkhälsoinstitut för fortsatt spridning av modellen och för att genomföra en mer omfattande forskningsstudie.

Här finns KIBB (2020)

Aktuella länkar

Frågor & kontakt

Bengt Söderström, projektledare
Skicka e-post
Telefon: 08-400 126 75
Mobil: 076-800 68 53

Kontaktperson Linnéuniversitet

Johanna Thulin, lektor Institutionen för socialt arbete
Skicka e-post

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser