Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

DOORS

I projektet Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation användes ett ett systematiserat frågeformulär (DOORS) som underlag för stöd och insatser till barn och föräldrar. 

DOORS är utarbetat av ett forskarteam i Australien i samarbete med forskare i Kanada och USA. Syftet är att vara en ”dörr in” till stöd och insatser. Det är utformat med fokus på risker i bred bemärkelse. Risk för att barnets utveckling skadas genom bristande omsorg till risk för bortförande, våld, suicid och utvidgad suicid. DOORS är uppdelat på tio målområden baserat på kunskap om vilka faktorer som kan utgöra risker för familjer i separation; kulturell och religiös bakgrund, separationen, hanterandet av konflikter med medföräldern, det egna måendet, medförälderns mående, barnets situation, föräldraskapet, barnets säkerhet och trygghet, egen trygghet och det egna säkra beteendet samt övriga stressfaktorer.

Utvärderingen som följde teamen i Samverkansteam visade att föräldrar upplevde sig tagna på allvar tack vare DOORS. Det har uppmuntrat föräldrar att se situationen från olika perspektiv något som har satt igång förändringsprocesser. DOORS har ibland varit en tillräcklig intervention.

Professionella har uppskattat DOORS, men saknat ett specifikt barn-DOORS. Samverkansteamen har mött föräldrar, barn eller familjer i olika konstellationer av professionella beroende på vad DOORS och kontakten har visat att det funnits behov av.

DOORS har effektivt gett ett kunskapsbaserat underlag för vägledning med beaktande av risk. Flera team har uppfattat det som att arbetssättet gav vinster för barn i målgruppen. I Norrköping har andelen vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar halverats under en period som samverkansteamet varit igång.

Utvärderingen av barns och föräldrars situation och erfarenheter visar att samtalsledarna väl lyckats balansera struktur mot följsamhet i DOORS-samtalen, i relation till föräldern.

Utvecklingsbehov finns vad gäller samtalsledarnas förhållningssätt när uppgifter om våld framkommit, både vad gäller utsatthet och våldsutövande. Juridiska frågor knutna till användandet av DOORS i Sverige har undersökt i en rättsutredning.

Här kan du ladda ner material kopplat till DOORS:

DOORS Handbook

DOORS Introduktion

DOORS kursmaterial

Rättsutredningen Samverkansteam – 24 jan 2018

Universal Screening_A0_Poster_Draft5

DOOR 1_Förälderns frågeformulär, uppdaterad

DOOR 2_Behandlarens frågeformulär, uppdaterad

DOOR 3 – resurser för riskhantering

DOOR3 – mer om riskområden

Samtyckesblankett DOORS

Länk till de som tagit fram DOORS i Australien: https://familydoors.com/

Och handbok: https://familydoors.com/tools/e-handbook/

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser