Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

BRA-samtal för yngre barn

Med stöd från Arvsfonden utvecklar Stiftelsen Allmänna Barnhuset samtalsmodellen BRA, Barns rätt som anhöriga, för yngre barn. Målet är att ta fram kommunikationsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldrarna 3-6 år.

När barn är anhöriga har de rätt att uppmärksammas och få den information och det stöd som de är i behov av. Ett selektivt förebyggande arbete riktat till yngre barn och deras familjer ger en värdefull möjlighet till stöd tidigt i barnets liv innan problem hinner utvecklas och eskalera.

Barn i alla åldrar ska ges möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem och som vuxna kan förstå. Det finns ett stort behov av att utveckla och anpassa metoder för samtal med barn i förskoleåldern.

I projektet arbetar vi tillsammans med barn som medforskare på en förskola. Barn med egna erfarenheter av att vara anhöriga ingår i expertgrupper. Barns delaktighet i projektet innebär att vi tillsammans med barnen utforskar hur barnen vill kommunicera med vuxna. Utgångspunkt är barnets rätt att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen.

Det Arvsfondsfinansierade projektet BRA-samtal för yngre barn pågår under tre år och startade den 1 november 2019. De kommunikationsverktygen som tas fram inom ramen för projektet ska integreras i grundmodellen BRA, Barns Rätt som Anhöriga.

Fakta om BRA, Barns rätt som anhöriga

BRA är ett utvecklingsarbete och en modell för att uppmärksamma barns rättigheter när de är anhöriga som tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Modellen utgår ifrån barnets rätt och kompetens att själv få uttrycka sitt behov av information och stöd. Utgångspunkt för modellen är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Målgrupp för BRA-samtal i sin nuvarande utformning är barn 7-18 år.

Läs mer om BRA-samtal och utbildningar i modellen

Kontaktperson


Janina Fryckholm
Projektledare för BRA-samtal för yngre barn
Skicka e-post
Telefon: 072-699 65 91

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser