Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn som anhöriga – utveckling av stöd till barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom

Socialstyrelsens nationella utvecklingsstöd för psykiatrifrågor m.m. (f.d. NU!-enheten) och Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under 2008 – 2010 drivit ett gemensamt projekt med fokus på att uppmärksamma barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom i syfte att förebygga att barnen själva utvecklar psykisk ohälsa.

Projektet har haft i uppdrag att utveckla strategier för och kunskap om hur offentliga verksamheter bättre kan;

  • Uppmärksamma och stödja barnen
  • Samverka kring insatser för barnen
  • Följa upp hur barnen uppmärksammas samt mäta effekterna av stödinsatser

I uppdraget har också ingått att skapa förutsättningar för ett nationellt nätverk för professionella.

Till projektet har knutits en arbetsgrupp med personer som har speciell kompetens inom området och som representerar olika verksamheter och regioner i Sverige. Socialstyrelsen och Allmänna Barnhusets bedömning är att ett nationellt nätverk i framtiden är en viktig part i den fortsatta utvecklingen på området; dels som pådrivare dels som samtalspartner för framtida ställningstaganden och initiativ från myndigheter och andra organisationer.

En viktig del i projektet har varit de dialogseminarier som har genomförts i samarbete med regionala aktörer i fyra regioner i landet; Region Skåne, Västmanlands län, Jönköpings län och Västerbottens län. Till seminarierna har verksamma inom vuxenpsykiatrin, barnpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten bjudits in. Sammanlagt har åtta dialogseminarier genomförts, varav två dialogseminarier i varje region med ett års mellanrum.

I dialogseminarierna diskuterades vad den kommande och nu antagna lagstiftningen i HSL om att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd ställde för krav på verksamheter och vad som behövde utvecklas för att bli bättre på att uppmärksamma och stödja barnen.

Ett speciellt tvådagarsseminarium anordnades också med särskilt fokus på det späda barnet som anhörig. Det utmynnade i en rapport utgiven av Barnhuset 2010, Det späda barnet som anhörig – Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom?

I projektet har en hemsida utvecklats som stöd för professionella www.anhoriga.se med information om forskning, utvecklingsprojekt, metoder, litteratur, konferenser m.m.

Rapport från projektet utkom i mars 2011 i Barnhusets bokserie, Mod och Mandat – ny lagstiftning stärker barn som anhöriga. Har vi modet att möta dem?

 

Ny lag från 1 januari 2010

Riksdagen har beslutat om en lagändring i Hälso- och sjukvårdslagen och i LYHS Lagen om yrkesverksamhet för hälso- och sjukvårdens område.

Lagändringen har tillkommit för att stärka barns rätt i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med:

1. har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen sombarnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Lagen innebär att all hälso- och sjukvårdspersonal alltid måste skaffa sig kännedom om det finns barn i familjen och ta reda på vad barnen har för behov av råd, stöd och information. Lagen innebär krav på ett mer familjeorienterat arbetssätt t.ex. inom vuxenpsykiatri och primärvård.

 

Information till dig som i ditt arbete möter barn som anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa

Nu finns en ny hemsida som riktar sig till personal inom psykiatri, socialtjänst och primärvård med information om hur du på olika sätt kan ge stöd till barnen och deras föräldrar. På hemsidan kan du läsa om olika metoder att uppmärksamma och tala med barnen och föräldrarna t.ex. Beardslees familjeinterventionsmetod samt Föra barnen på tal. Du hittar tips på litteratur, filmer samt skönlitteratur. Du kan också läsa rapporter från olika utvecklings- och utvärderingsprojekt med fokus på att stödja barnen.

Hemsidan vänder sig i första hand till personal men det finns även lite information som riktar sig direkt till barn och ungdomar.

Hemsidan är framtagen av en arbetsgrupp som arbetar i ett projekt med fokus på barn som anhöriga på uppdrag av Socialstyrelsen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser