Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter

Det finns ca 4 343 barn och ungdomar under 18 år (2012) som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. De gör det för att de behöver skyddas mot någon person. Det kan vara pappa, styvpappa, eller någon annan vuxen person.

Oftast lever de tillsammans med sin mamma och har tvingats bevittna misshandel i sitt hem. Barnen finns omkring oss i samhället, i förskolan och skolan. I skolan kan de inte stå med på klasslistor, vara med på klassfoton m.m.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljade under åren 2003-2006 medel till ett forskningsprojekt för att få mer kunskap om denna grupp barn. Projektet utmynnade i en rapport G(l)ömda – en studie om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter, (Weinehall m.fl., Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2007).

Barnhuset har därefter arbetat vidare med detta som ett fördjupningsområde dels genom en kunskapsinventering vilken utmynnade i boken Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter, (Barbro Hindberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2009:1) dels med kunskapsspridning genom flera konferenser i landet.

I boken beskrivs att barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter har en mycket svår situation och att det finns risk för att deras hälsa och utveckling hotas. Olika aktörer intervjuas såsom polis, socialtjänst, förskola/skola, Skatteverket, Försäkringskassan. Kunskapsinventeringen pekar på brister i såväl kunskap som hantering hos aktörer som möter barnen. Den visar också på behov av att se över lagregleringen för att stärka barnens rätt.

Barnhuset har också anordnat två olika halvdagsseminarier för beslutsfattare inom nationella myndigheter och departement för att lyfta fram de brister som kommit fram i boken och vilka utvecklingsbehov som finns för att förbättra stödet till barnen.

I juli 2009 skrev Barnhusets ordförande och kanslichef en debattartikel ”4276 förföljda barn behöver regeringens hjälp” som kom in på DN:s debattsida. Den fick stort genomslag i pressen och även i radio och TV.

Barnhuset har skrivit remissvar på betänkandet Stalkning – ett allvarligt brott, (SOU 008:81) som i vissa delar behandlar barn med skyddade personuppgifter samt betänkandet Folkbokföringen (SOU 2009:75).

Barnhuset fortsätter arbetet med att lyfta dessa barns situation genom fortsatta konferenser, under 2011 genomfördes konferenser i Malmö, Karlstad och Göteborg.

Nya samverkanspartners har tillkommit t.ex Skolverket, Barnombudsmannen samt Datainspektionen. Skolverket utkom 2011 med en vägledning riktad till personal inom förskola/skola Unga med skyddade personuppgifter. Den går att beställa genom skolverket@fritzes.se. Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att i samarbete med Barnhuset inhämta synpunkter och berättelser från ungdomar med erfarenhet av att leva med skyddade personuppgifter. I BO:s rapport Signaler 2012 finns detta beskrivet. Datainspektionen gjorde under 2012 en granskning i 23 kommuner om hur de hanterade skyddade personuppgifter i det administrativa systemet. Granskningen visade på brister och att det saknas kunskap.

Under maj 2013 genomförde Barnhuset en konferens i Stockholm. Se dokumentation från konferensen nedan.

2013-2014 har Barnhuset deltagit i samrådsmöten inom ramen för Brottsoffermyndighetens uppdrag att ta fram information till barn som brottsoffer.

Läs mer

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser