Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stöd och behandling för barn utsatta för våld och övergrepp 2016-2019

Barn har rätt till stöd och rehabilitering efter våld och övergrepp oavsett var de bor i Sverige.

2015 kritiserade Barnrättskommittén Sverige för att barn som utsätts för övergrepp och vanvård ofta har svårt att få tillgång till rehabiliteringstjänster och psykiatrisk vård, framför allt på grund av den bristande tydligheten om vårdkedjan i stora delar av landet. Att barn får tillgång till rehabilitering och återanpassning efter att ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp är en rättighet i sig enligt artikel 39 i FN:s barnkonvention. Dessutom är det ett sätt att förebygga sexuell exploatering av barn.

Projektet 2016-2019

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick medel från regeringen 2016 för att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering. Projektet ingick i Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, 2016–2018.

Syftet var att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering med bland annat följande punkter i åtanke:

 • Det förutsätter bra information som når ut till barn och föräldrar.
 • Det behöver finnas en fungerande vårdkedja.
 • Barn med funktionsnedsättning behöver särskilt beaktas.
 • Det är också viktigt att möjligheter till stöd och behandling finns när behovet uppstår.
 • För många uppkommer symtom och behov senare i livet, t.ex. efter att rättsprocessen avslutats.

Resultat efter projektet

Det har resulterat i modellen Det fjärde rummet som överlämnades till regeringen den 5 november 2019, framtaget tillsammans med följande regioner och kommuner, de så kallade projektområdena:

 • Jönköping
 • Gävleborg
 • Mellersta Skåne
 • Centrala och västra Östergötland
 • Gotland

Utvecklingsarbetet och resultaten finns att ta del av i en projektrapport och modellen beskrivs närmare i egen rapport. Rapporterna kan du ladda ner på vår hemsida:

Rapport: Stöd och behandling för barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp – Projektrapport och förslag till en modell

Rapport: Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld eller övergrepp

Läs mer om modellen Det fjärde rummet

Alla barn får inte det stöd och den behandling som de har rätt till

Bakgrunden till projektet var att det finns brister i stödet till våldsutsatta barn. Att barn får tillgång till rehabilitering och återanpassning efter misshandel eller sexuella övergrepp är en rättighet i sig enligt artikel 39 i FN:s barnkonvention. Barnrättskommittén har kritiserat Sverige för att dessa barn ofta har svårt att få tillgång till rehabilitering och vård i stora delar av landet.

Detta bekräftades också av den kartläggning som inledde projektet. Det fanns många verksamheter som arbetar för att ge stöd och behandling efter våld mot barn. De hade olika uppdrag, organisation och huvudman och ingen hade huvudansvar för att alla barn som utsatts för våld eller övergrepp får stöd och rehabilitering. Samverkan var komplex och krävde kontinuerligt arbete för att fungera.

Fem projektområden har visat att det går att förbättra tillgången till stöd och hjälp

Inget projektområde lyckades uppnå en vårdkedja som garanterade att alla utsatta barn får den vård de behöver och har rätt till. Men genom gemensamt arbete mot tydliga mål kunde de myndigheter som möter våldsutsatta barn genomföra många förbättringar. Fler barn kunde få information, bedömning, stöd och behandling.

Det var tydligt att de som hade mer koncentrerade och fler specialiserade resurser för stöd och behandling också hade en bättre samordning och tydligare vårdkedja. Vi såg att varje region behöver ha en verksamhet som har som sin huvuduppgift att samordna och koordinera stöd och behandling för alla barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Kunskapsöversikt om stöd och behandling

Inom ramen för projektet publicerades Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel i samarbete med Barnafrid, Linköpings universitet av professor Carl Göran Svedin och biträdande professor Doris Nilsson. Den redovisar det aktuella kunskapsläget inom tre områden:

 • Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp?
 • Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas?
 • Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Ladda ned kunskapsöversikten här.

Nationella satsningar skulle ge fler våldsutsatta barn tillgång till stöd och behandling

För att säkra tillgången till stöd och behandling krävs några satsningar på nationell nivå.

 • Garanterad tillgång till Barnahus för alla barn i Sverige, med tillräckliga resurser för utredning, information, stöd och behandling.
 • Ett regelverk som tillåter dokumentation och informationsutbyte mellan verksamheter som samverkar kring våldsutsatta barn.
 • En nationell aktör med uppdrag att tillgodose behovet av utbildningar i metoder för stöd och behandling för våldsutsatta barn samt att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla Barnahusen.

Fortsatta utvecklingsbehov

Vi har identifierat flera områden som kräver ett fortsatt utvecklingsarbete:

 • Obligatoriska frågor om våld och övergrepp.
 • Krisstöd och stöd parallellt med utredning.
 • Samverkan kring och metoder för våldsutsatta barn med funktionshinder.
 • Ökad kunskap om och metoder för barn som utsatts för psykisk misshandel, försummelse, hedersrelaterat våld eller våld under krig, flykt och migration samt multiutsatta barn som utsatts för många typer av barnmisshandel.
 • Dokumentationsunderlag som ger överblick över vilka insatser våldsutsatta barn får och som möjliggör undersökning av hur stödet fungerar för flickor respektive pojkar, barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, barn med annan etnisk bakgrund än svensk eller barn inom HBTQ-gruppen.

Föreläsningar

Se seminarium om, Stöd & behandling och behandling vid våld och övergrepp mot barn. Inspelade februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är två av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat. Våld mot barn.

Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Carl Göran Svedin, affilierad professor vid Marie Cederschiöld högskola

Rapporter som publicerats under projektets gång

Frågor & kontakt

Bengt Söderström
Skicka e-post
Mobil: 076-800 68 53

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser