Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Att öka barn och ungdomars delaktighet och medverkan i den sociala barnavården

Under 2011-2013 bedrev Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett utvecklingsarbete med syfte att utveckla hållbara strukturer och arbetssätt för att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande i den sociala barnavården samt att pröva de nya arbetssätt och/eller strukturer som utvecklats i praktiken. Organisationen Maskrosbarn var en viktig samarbetspartner under hela projektet.

Utvecklingsarbetet gjordes tillsammans med 37 kommuner och sju FoU-regioner: Skåne, Fyrbodal, Kalmar, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. Utgångspunkt i arbetet var aktuell lagstiftning, FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 12) och en evidensbaserad praktik.

Regionala rapporter och förslag

De sju FoU-regionerna tog fram olika förslag på hur barn och ungdomars delaktighet kan öka. Det gäller allt från att ta med ungdomar i arbetet med att utveckla miljön i besöks- och väntrum till att hitta vägar för barns röster ända fram till politiker. Projektet och dess resultat har dokumenterats i form av boken Barnen vill – Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavårdenHyvönen & Alexandersson (2014).

Ladda ned regionala rapporter

Västernorrlandsmodellen

Projektet har fortsatt att lämna ringar på vattnet långt efter att det avslutats. Västernorrlandsmodellen var en av de modeller som togs fram inom ramen för utvecklingsarbetet för att göra barn och unga delaktiga, och har väckt stort intresse runt om i landet.

Västernorrlandsmodellen – mallar

Ladda ner mallar till Västernorrlandsmodellen för att tillvarata barns röster om mötet med socialtjänsten.

Vid frågor om modellen kontakta:
Viktoria Skoog, FoU Västernorrland
Telefon: +46 70-523 60 58
E-post: viktoria.skoog@kfvn.se

Utvärdering

Under 2015 startade FoU i Sörmland forskningscirklar men tog också initiativ till en utvärdering av cirklarna på individuell- och strukturell nivå – Sörmlandsmodellen. För att inspirera flera kommuner och regioner att  starta forskningscirklar om barns delaktighet startades ett nationellt forskningsnätverk med stöd av Barnhuset. I dagsläget har Skåne, Östergötland och Stockholm startat cirklar och medverkar i den nationella utvärderingen av forskningscirklar med bas- och uppföljningsenkäter.

Ladda ner

En kort sammanfattning av  forskningscirklar i fyra regioner.

Ulla Beijer, forskningsledare FoU i Sörmland, fick 2017 forskningsmedel av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för en nationell utvärdering. Syftet var att undersöka om forskningscirklar bidrar till ökad kompetens bland socialsekreterare och till strukturella förändringar inom socialtjänsten i de kommuner som har deltagande forskningscirklar när det gäller barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten.

Ladda ned studien från vår forskningsdatabas.

Kontaktperson utvecklingsprojektet

Åsa Lundström Mattsson tel. 073-5332553
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser