Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Att göra skillnad – könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Allmänna Barnhusets styrelse har beslutat att ha könsperspektiv på den sociala barnavården som ett fördjupningsområde med utgångspunkt från de behov som beskrivs i Socialstyrelsens rapport Jämställd socialtjänst (2002).

Barnhuset tog därför initiativ till ett projekt som bedrivits i samarbete med några regioners FoU-enheter; FoU i Väst (Göteborgsregionen), Fokus i Kalmar län, Dalarnas Forskningsråd, FoU-enheten i Stockholm, Uppsala socialtjänst.

Syftet för projektet har varit att i forskningscirkelform studera och reflektera över det sociala arbetet med barn och ungdomar ur ett könsperspektiv. Arbetet i cirklarna har inneburit att ta del av aktuell forskning, självreflektion och granskning av socialt arbete ur ett könsperspektiv. I forskningscirklarna har socialarbetare, chefer m.fl. deltagit under ledning av en cirkelledare från FoU.

Projektet har pågått under 2007-2008. Det har dels byggt på en gemensam ram dels på stor självständighet för de olika FoU-enheterna att forma sin egen cirkel utifrån den gemensamma ramen.

Projektets gemensamma del har utgjorts av en gemensam teoretisk referensram, uppstartskonferens för alla deltagare (ca 45 personer) september 2007 som inspiration för det fortsatta arbetet, fem träffar för cirkelledarna för erfarenhetsutbyte och handledning, en gemensam avslutningskonferens i maj 2008 för samtliga cirkeldeltagare där de presenterade sina studier samt en nationell konferens i oktober 2008 i Stockholm ”Att göra skillnad – könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar”!

Projektet har utmynnat i en bok i Barnhusets bokserie Att göra skillnad, 2008:3. Författare docent Ingrid Chezon.

Tre cirklar (Dalarna, Kalmar och Uppsala) har valt barnavårdsutredningar som sitt empiriska material, dock utifrån olika infallsvinklar på barn och föräldrar. Stockholm har fördjupat sig i genusperspektivet med tyngdpunkten på ”genusgörandet” utifrån socialarbetarrollen. I Göteborg har deltagarna arbetat var för sig eller i par om två, vilket innebär att deras studie består av sex delstudier. Två av dem fokuserar på socialt fältarbete, en på barn- och ungdomspsykiatrin och tre på förskola, grundskola och gymnasium.

Projektet är unikt dels genom att fem olika FoU-enheter gått samman i ett och samma projekt dels för att det berör ett försummat område inom socialt arbete.

Läs mer

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser