Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i sociala barnavården

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Remissvar: Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av utredningens förslag och lämnar i detta remissvar våra synpunkter....

Skolfams rapport 2021

Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2020/2021 Skolfam är en förebyggande ar...

Utlysning av forskningsmedel för Letterbox Club Sverige

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser medel för att göra en studie av vad deltagande i Letterbox Club Sverige betyd...

I skuggan av våldet

En bok om barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen. Författare: Margareta ...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser