Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn

Konferensen är inställd. Nytt tillfälle planeras framåt våren 2018.

Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga. Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, att våga agera och ge stöd.

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld. FN:s barnrättskommitté utgår från att inget våld mot barn är motiverat, och allt våld mot barn kan förebyggas. Barnrättskommitténs definition av våld innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

På konferensen har du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och nya metoder. Bland annat en rykande färsk elevstudie om förekomsten av fysisk bestraffning, försummelse och annan kränkning av barn i Sverige. Närmare 5000 elever har svarat på enkäten. Vi presenterar även en ny handledning riktad till personal i skolan. Med handledningen hoppas vi kunna minska våndan över att prata med barn och unga om sexuella övergrepp. Och mycket mer!

Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld och övergrepp mot barn? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka, skydda och respektera barn som utsätts för våld och övergrepp?

Datum: planeras till våren 2018
Plats:
Pris:
Sista anmälningsdag:

Denna konferens ger oss möjlighet att tillsammans diskutera erfarenheter och metoder för att upptäcka, skydda och stödja barn när det handlar om våld och övergrepp mot barn.