Utbildning i BRA-samtal 28 februari och 28 mars (FULLBOKAD)

BRA-samtal är en modell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Den har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga.

Aktuella utbildningstillfällen: 28 februari och 28 mars, utbildningen är två heldagar, du anmäls till bägge när du gör din anmälan.

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. BRA-samtal syftar till att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

BRA-samtal är samtal med barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:

  • missbruksproblem
  • psykisk sjukdom
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • eller som avlider.

BRA-samtal har ett tydligt rättighets- och delaktighetsperspektiv som innebär att det är centralt att barnet tillfrågas och får möjlighet att uttrycka sina egna frågor och behov. Det är ett sätt att möta barn som många tycker är inspirerande och roligt.

Anmälan 2019

Plats: Stiftelsen Allmänna Barnhusets, Linnégatan 89 c i Stockholm
Datum: 28 februari och 28 mars (Utbildningen är två heldagar, du anmäls till bägge dagarna när du gör din anmälan). 
Tid: 08.30-16.00
Pris ex moms: 4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial
För mer information kontakta projektledare Åsa Lundström Mattson, asa.l.mattson@allmannabarnhuset.se 

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med 4-6 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning och ”körkort” i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet och ha prövat att använda samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig främst till personal som har kontakt med vuxna/föräldrar men även till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare med undantag för socialsekreterare med utredningsansvar för barn och ungdomar.

Deltagande i utbildningen av chefer och personal som i sin roll utvecklar verksamheten är särskilt viktigt för implementeringen av modellen.

BRA samtal är en modell under utveckling. Utvärdering och forskning är en viktig del av kvalitetssäkringsarbetet. Personal som utbildas i BRA samtal kan komma att tillfrågas om att medverka i utvärdering av modellen.

OBS! Genom att anmäla dig ovan till höger registreras du till båda kursdagarna, den 28 februari och 28 mars 2019.