Utbildning i BRA-samtal

BRA – Barns Rätt som Anhöriga är en samtalsmodell, vilken syftar till att säkerställa att anhöriga barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda.

Plats
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Linnégatan 89 C i Stockholm
Datum
Kursen består av två dagar, 11 april och 9 maj 2019
Tid
08.30-16.00
Pris ex moms
4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rättigheter. BRA-samtal syftar till att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Om samtalsmodellen

BRA-samtal är en enkel, kort och strukturerad modell till hjälp för personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. I modellen ingår informationssamtal med föräldrar, samtal med barn om behovet av information och stöd, samt uppföljningssamtal med barn och föräldrar.

Modellen kan användas i många olika verksamheter. Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

BRA-samtal är samtal med barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med

  • missbruksproblem
  • psykisk sjukdom
  • psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • eller som avlider

BRA-samtal har ett tydligt rättighets- och delaktighetsperspektiv som innebär att det är centralt att barnet tillfrågas och får möjlighet att uttrycka sina egna frågor och behov. Det är ett sätt att möta barn som många tycker är inspirerande och roligt.

Om utbildningen

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med 4-6 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning och ”körkort” i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet och ha prövat att använda samtalsmodellen.

BRA-samtal är en modell som kan användas av alla som i sitt arbete har kontakt med de vuxna eller barn och unga som ingår i målgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och idéburna organisationer.

Det ökar förutsättningarna för implementering om chefer och personal som i sin roll utvecklar verksamheten går utbildning i BRA-samtal. Det gäller även personal som inte ska använda modellen som t.ex. socialsekreterare med utredningsansvar för barn och ungdomar.

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson, asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se