Insatser för att stärka barn som är placerade i familjehem

Webbinarium

Veckan innan jul skickade Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut drygt 900 paket till beslutsfattare i Sveriges samtliga kommuner. Webbinariet riktar sig främst till er som vill veta mer om hur ni kan gå vidare med att starta Skolfam och/eller Letterbox Club i er kommun.

Under webbinariet presenteras insatserna Skolfam och Letterbox Club Sverige.

Vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genom stöd från regeringen fått möjligheten att sprida denna verktygslåda med insatser till alla kommuner i Sverige. Att som kommun ge Skolfam och/eller Letterbox Clubtill de barn som omhändertagits och vårdas i familjehem, är ett sätt att ta det ansvar som barnkonvention och svensk lag ålägger kommunen. Familjehemsvården i sig är ett sätt att hindra fortsatt risk för skada i barnets uppväxtmiljö, men förmår inte återbygga tidigare förlorade förutsättningar utan specifika insatser för skola och hälsa.

Barn i familjehem får som grupp sämre skolresultat än andra. Drygt varannan blir behörig till nationellt gymnasieprogram och drygt var tredje har gymnasieexamen som 20-åring. Detta bidrar mer än någon annan faktor till såväl aktuell utsatthet under barndomen som senare högre risker för utanförskap som ung vuxen.

Väldigt många elever som bor i familjehem har fler erfarenheter av skolbyten eller perioder när livet varit mer turbulent så att de fått svårt att fokusera på skolan. Det leder till att såväl kunskapsluckor som styrkor behöver kartläggas individuellt för att lärare ska kunna ge rätt stöd och utmana eleven på rätt nivå.

Skolfams individuella kartläggningar leder till en mer effektiv undervisning med mer tid över till skolans kärnuppdrag, att bygga kunskap. Med Skolfam blir i snitt 75 % behöriga till nationellt gymnasieprogram. Det finns också erfarenheter av att Skolfam minskar risken för sammanbrott i familjehemmen, minskar skolrelaterade konflikter och är hälsoekonomiskt lönsamt redan efter 5 år. Nationella registerstudier har visat att risken för psykisk ohälsa, drogmissbruk, kriminalitet och biståndsberoende som ung vuxen efter långvarig familjehemsvård i stort sett halveras om skolresultaten inte är sämre än den lägsta sjättedelen.

Letterbox Club syftar till att med hjälp av nyfikenhet och lust hjälpa barn i utsatta livssituationer att utveckla sin läs- och matematikförmåga. Resultaten är positiva med tex en genomsnittligt ökad läsålder på 2,5 månader mer än åldersnorm. Den största behållningen av Letterbox Club är ändå utanför det mätbara området, nämligen inställningen till läsning och problemlösning, självbild och relationer inom familjen.

Det är dags att lyfta blicken från utmaningar och svårigheter och i stället börjar prata om möjligheter och insatser som faktiskt fungerar!

Datum: 8 februari 2022
Tid: kl. 14:00-15:00
Plats: Zoom
Anmäl dig här: Länk till anmälan i Zoom

Medverkande: Emma Tengwall, nationell samordnare skolfam, Monica Achá Sonesson, projektledare Letterbox Club Sverige, Rikard Tordön, sakkunnig barn i samhällsvård och forskningsansvarig samt Elisabeth Philipsson Hadfy och Joakim Magnusson båda från Norrköpings kommun som arbetar med både Letterbox och Skolfam. Samtalet modereras av Sofia Lager Milton, Stiftelsen Allmänna Barnhuset