• Våld mot barn 2016

  Utgiven 30 augusti, 2017

  – En nationell kartläggning

  Denna studie har genomförts på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som har låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige.

  Klicka här för att ladda ner rapporten som pdf

  Drygt 4700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta. Eftersom delvis samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år.

  År 1979 var Sverige först i världen med att förbjuda all kroppslig bestraffning av barn. Sedan dess har flera kartläggningar av våld mot barn genomförts som visat att det skett en minskning av fysiskt våld. Agaförbudet i Sverige har således haft effekt. Det går att förändra attityder om våld och det går att uppfostra barn utan våld och kränkningar.

  Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

  Elevernas svar ger kunskap om barns och ungas livsvillkor. Resultaten visar att utvecklingen i Sverige på många sätt är positiv, vuxnas fysiska våld mot barn har minskat över tid. Men resultaten visar också att alltför många barn fortfarande är utsatta för många typer av våld och att alltför få av de som är utsatta avslöjar misshandeln. Dessutom är det få som får tillgång till samhällsinsatser som ger skydd och rehabilitering.

  Om du är intresserad av den tidigare undersökningen Kroppslig bestraffning och kränkande behandling av barn i Sverige som gjordes 2011 kan du ladda ner eller beställa den här.

Beställ