• Unga sex och Internet – i en föränderlig värld

  Utgiven 12 november, 2015

  Detta är den tredje epidemiologiska undersökningen om ungdomars sexuella beteende och erfarenheter.

  Författare:
  Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
  Gisela Priebe, docent i psykologi, Lunds universitet
  Marie Wadsby, docent i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet
  Linda Jonsson, doktor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
  Cecilia Fredlund, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet

  Avdelningen för barn och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet fick i uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset att tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) genomföra en kvantitativ studie bland unga i gymnasieskolans år 3.

  Centrala frågeområden som t.ex. sexuella övergrepp och sexuell exploatering har i stort sett behållits i alla tre studierna. Andra områden har byttes ut för att nya områden aktualiserats i en föränderlig värld. I denna rapport är områden som själskadebeteende, sex som självskadebeteende, människohandel för sexuella syften samt mobbing nya.

  Den samlade bilden där identiska frågor använts och kunnat jämföras, är att många av resultaten visar sig vara relativt stabila över tid som t.ex. förekomsten av penetrerande övergrepp och sexuell exploatering i form av att sälja sex.

  Rapporten finns endast för nedladdning.

  Rapporten Unga sex och internet – i en föränderlig värld har sammanfattats i skriften Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. Denna skrift kan beställas.