• Paired Reading

  Utgiven 6 november, 2013

  Ett försök i sju kommuner med lästräning för familjehemsplacerade barn

  Författare: Eva Tideman, Marie Sallnäs, Bo Vinnerljung och Hilma Forsman

  Forskning visar att hur barn lyckas i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för hur det går senare i livet. Vi vet också att familjehemsplacerade barn får sämre betyg än sina jämnåriga och underpresterar i förhållande till sina förutsättningar. Att ge barn i samhällsvård systematiskt stöd i skolarbetet är därför nödvändigt om vi vill förbättra deras framtidsutsikter. SkolFam är ett exempel på en framgångsrik modell som prövats i Sverige under flera år och som uppvisat goda resultat.

  I den här rapporten redovisas resultaten från ett utvecklingsprojekt i sju kommuner där familjehemsplacerade barn lästränats med hjälp av Paired Reading (parläsning). Paired Reading är en strukturerad metod som tränar läsförmågan hos barn genom att en vuxen (i det här projektet familjehemsföräldern) läser tillsammans med barnet regelbundet under fyra månader. Läsförmåga som är av största betydelse för att undvika skolmisslyckanden.
  Projektet har genomförts i samarbete mellan de sju kommunerna (Linköping, Västerås, Jönköping, Värnamo, Nässjö, Huddinge, Sundbyberg ), Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Forskarna (rapportförfattarna) har ansvarat för och genomfört utvärderingen av projektet som har finansierats genom anslag från Stiftelsen
  Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen samt med medel från de deltagande kommunerna.

  Rapporten går inte att beställa utan finns endast för nedladdning.

  Klicka här för att ladda ner rapporten som pdf Paired Reading

  En av författarna i utvärderingsrapporten, Hilma Forsman, har skrivit en Mastersuppsats som bygger på projektet Paired Reading. Uppsatsen beskriver familjehemsföräldrarnas erfarenheter av att arbeta med modellen. Forsman (2013) Familjehemsföräldrars erfarenheter av Paired Reading med placerade barn