• Föräldrars röster – hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem

  Utgiven 6 oktober, 2007

  Brukare och forskare samverkar

  Författare: Ingrid Höjer

  Barnhuset vill med denna skrift uppmärksamma föräldrar till barn i samhällsvård. I skriften presenteras dels föräldrarnas erfarenheter och kunskaper, dels forskning inom området.

  Föräldrarnas kunskap och erfarenheter har samlats in genom enskilda samtal med föräldrar och genom seminarier på Barnhusets kursgård Sätra Bruks Herrgård.

  Vår förhoppning med denna skrift är att stimulera till fördjupat arbete med föräldrar inom familjehemsvården. Understryka vikten av dialog med föräldrar om hur det kan vara att dela på föräldraskapet, lyssna till deras behov av kunskap om föräldraskap.