• Flickor och pojkar på institution – ett könsperspektiv på vården av ungdomar

    Utgiven 1 september, 2005

    Hur beskriver kvinnliga respektive manliga behandlare de problem som flickor respektive pojkar uppvisar? Hur ser man på flickors och pojkars sätt att fungera i behandlingssituationen? Bemöter de kvinnliga respektive de manliga behandlarna flickorna och pojkarna på olika sätt?

    Detta är exempel på frågor som studerats i ett forskningsprojekt som fått finansiellt stöd av Allmänna Barnhuset och som redovisas i denna skrift. Rapporten ska ses som ett inledande samtal om könets betydelse när det gäller flickor och pojkar på institution och kvinnliga och manliga behandlares möte med ungdomarna. I skriften reflekteras och förs diskussioner kring vikten av att ha ett medvetet könsperspektiv.

    Boken finns endast för nedladdning som pdf.

    Ladda ner boken här (PDF)