• Barnet mellan två föräldrar

    Utgiven 14 februari, 2006

    – insatsen kontaktperson i umgängestvister

    Denna skrift är en rapport från ett forskningsprojekt som fått medel av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapporten handlar om barn i komplicerade umgängesärenden. Barn vars föräldrar har separerat och där föräldrarna är i en allvarlig konflikt och/eller där den förälder som barnet bor hos inte vågar låta barnet vara utan stöd eller skydd av en kontaktperson vid umgänget. I skriften ges en beskrivning av forskningsfältet sam en beskrivning av insatsen kontaktperson utifrån intervjuer med yrkesverksamma jurister, framiljerätts- och socialsekreterare.

    Författare: Gunvor Andersson och Maria Bangura Arvidsson