Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Länktips

Altinget

Altinget är en politiskt oberoende nyhetsportal som bevakar politiken i Sverige och EU. De förmedlar nyheter genom sju sakpolitiska portaler. Varje portal fokuserar på ett specifikt ämnesområde där de redan i ett tidigt skede följer den politiska beslutsprocessen. Altinget anordnar också konferenser och nätverk där deltagarna ges chansen att fysiskt samlas kring ett område.

www.altinget.se

Nka om barn som anhöriga

Hemsidan Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) är framtagen av en arbetsgrupp som arbetar i ett projekt med fokus på barn som anhöriga på uppdrag av Socialstyrelse och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Den vänder sig i första hand till personal men det finns även lite information som riktar sig direkt till barn och ungdomar.

www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

www.barnombudsmannen.se

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt tillsynsuppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn/elever. Anmälningar om kränkningar som inträffat innan den 1 april 2006 utreds inte.

beo.skolinspektionen.se/om-oss/

Bris

Bris är en ideell organisation som bistår barn som far illa. Kärnan i Bris verksamhet är Barnens Hjälptelefon och Bris-mejlen dit barn och ungdomar kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

www.bris.se

Brottsofferjouren (BOJ)

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

www.brottsofferjouren.se 

Bufff

Bufff är en ideell organisation för barn och ungdomar med en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte och frivård.

www.bufff.nu

BUP

Bup.se är en webbplats som i första hand vänder sig till ungdomar som söker information om BUP i Stockholm eller vill veta mer om olika psykiska problem.

www.bup.se

ECPAT

ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. ECPATs mål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete och samarbete med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, d.v.s. barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften.

www.ecpat.se

Föreningen för familjecentralers främjande

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

www.familjecentraler.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälso­rapportering.

www.folkhalsomyndigheten.se 

Friends

Friends utbildar barn och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och annan kränkande behandling.

www.friends.se

Hedersförtryck.se

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

www.hedersfortryck.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning inom nämnda områden. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

www.ivo.se

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp. Resultatet blev webbplatsen jagvillveta.se, en barnbok om Liten och informationsbroschyrer som kan spridas via olika verksamheter som kommer i kontakt med barn som utsatts för brott.

www.jagvillveta.se 

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en anhörigorganisation för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning. Vi vänder oss till ungdomar från hela Sverige och erbjuder både läger- och stödverksamhet.

www.maskrosbarn.org

Nationella hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Från och med 2013 är Hjälplinjens frågetjänst på webben en del av 1177 Vårdguiden. Förändringen innebär att Hjälplinjens webbplats inte längre finns kvar, men precis som tidigare kan du ringa till vår telefonjour: 020-22 00 60.

www.1177.se

Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum för stöd och samarbete i Stockholms län. Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms Län och Stockholms läns landsting. De består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från ”olika” myndigheter som samarbetar under ett och samma tak.

http://origostockholm.se/

Regeringen

Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra lagar och kan på så sätt påverka samhällsutvecklingen i stort. Regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik.

www.regeringen.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

www.rb.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

www.socialstyrelsen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner.

www.skr.se

Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. Trygga Barnen arbetar med att hjälpa barn och unga i familjer där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats. Vi förmedlar professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter för barn- och unga. Trygga Barnen vill verka bland allmänheten för att där arbeta med att alkohol- och drogfrågor prioriteras i samhället.

www.tryggabarnen.org

UMO – Ungdomsmottagning på nätet

UMO ungdomsmottagningen på nätet UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. Här kan man också ställa anonyma frågor till exempelvis kurator, gynekolog, läkare och barnmorska, och få personliga svar.

www.umo.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser