Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Sök forskningsbidrag

Årets forskningsomgång stängde den 7 maj kl. 12.00. Nästa forskningsomgång börjar våren 2022.

Årets forskningsomgång har prioriterat pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Resterande medel har delats ut i form av planeringsanslag till mindre, nystartade forskningsprojekt. För planeringsanslagen krävs att projektidén är ny och inte har påbörjats eller testats tidigare.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi prioriterar forskning om:

  • Barnets rätt i sociala barnavården med fokus på deras rätt till utveckling, hälsa, skolgång, information och delaktighet.
  • Barnets rätt till information, delaktighet, stöd och behandling samt utveckling i samband med våld mot barn.
  • Barnets rätt till information, delaktighet, stöd och behandling samt utveckling i samband med när föräldrar separerar eller befinner sig i en vårdnadstvist.
  • Barnets rätt till information, delaktighet och utveckling som anhörig till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem. funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Läs om de projekt som beviljats forskningsmedel under 2021.

Skicka ansökan

Ansökan om forskningsmedel sker via vårt digitala ansökningssystem DigiPlant, där du registrerar ett konto. All kommunikation och rapportering som rör din ansökan och pågående eller avslutade projekt sker i verktyget. Läs mer om hur vi lagrar personuppgifter längre ned på sidan.

Logga in eller registrera dig i vårt digitala ansökningssystem (ny sida)

Rapportering av avslutat forskningsprojekt

Senast ett år efter projektet, enligt avtal, avslutats ska en slutrapport och en populärvetenskaplig sammanfattning skickas in till Barnhuset. Sex månader efter avslutat projekt ska ekonomisk redovisning vara inskickad. Om du är osäker på hur du avrapporterar och redovisar projekt till Stiftelsen Allmänna Barnhuset, var god se vår lathund för avrapportering. Lathunden finns här nedan som PDF att ladda ned.

Ladda ned lathund för avrapportering av forskningsprojekt.

En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

De forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.

Fleråriga forskningsprojekt

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Vid fleråriga projekt skickas en delrapport in till Stiftelsen Allmänna Barnhuset senast ett år efter kontraktstidens slut samt slutrapport när projektet har avslutats.

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag.

Lagring av personuppgifter i Mina sidor

Var god notera att när du lämnar in en ansökan via Mina sidor registreras och lagras dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas är: namn, personnummer, e-post, yrkestitel, arbetsplats, telefonnummer och adress. Inga personuppgifter, utöver referenser till litteratur, om er eller andra personer i projektet ska uppges i de löpande texterna i ansökan.

Behandling av personuppgifter sker för fastställda ändamål och innebär: handläggning av ansökan i beslutsprocess, lagring av beviljad ansökan, lagring av ej beviljad ansökan, kommunikation vid avslag eller beviljande, utbetalning av forskningsmedel, återrapportering vid projektets avslut, kommunikation om återrapportering ej inkommer, radering av bilagor till ansökan, radering av ansökan i sin helhet.

Vill du veta mer om Stiftelsen Allmänna Barnhuset och GDPR kan du läsa vidare här.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser