Sök forskningsbidrag

Ansökan är stängdes den 8 maj 2020.

Årets forskningsomgång kommer att prioritera pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Resterande medel kommer att delas ut i form av planeringsanslag till mindre, nystartade forskningsprojekt. För planeringsanslagen krävs att projektidén är ny och inte har påbörjats eller testats tidigare. Var vänlig ange i sammanfattningen av din ansökan om du söker ett planeringsanslag eller ett forskningsanslag.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer; till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller våld mot barn. Projekt där barn och ungas delaktighet prioriteras välkomnas särskilt, och även om det:

  • Har ett tydligt barnperspektiv.
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer.
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer.

Inloggning till Mina sidor

På Mina sidor ansöker du om forskningsmedel. All kommunikation och rapportering som rör din ansökan och ditt pågående eller avslutade projekt sker via Mina sidor. Läs mer om hur vi lagrar personuppgifter längre ned på sidan.

Logga in eller skapa inloggningsuppgifter här.

Rapportering av avslutat forskningsprojekt

Senast ett år efter projektet, enligt avtal, avslutats ska en slutrapport och en populärvetenskaplig sammanfattning skickas in till Barnhuset. Sex månader efter avslutat projekt ska ekonomisk redovisning vara inskickad. Om du är osäker på hur du avrapporterar och redovisar projekt till Stiftelsen Allmänna Barnhuset, var god se vår lathund för avrapportering. Lathunden finns här nedan som PDF att ladda ned.

Ladda ned lathund för avrapportering av forskningsprojekt.

En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

De forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.

Fleråriga forskningsprojekt

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Vid fleråriga projekt skickas en delrapport in till Stiftelsen Allmänna Barnhuset senast ett år efter kontraktstidens slut samt slutrapport när projektet har avslutats.

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

Lagring av personuppgifter i Mina sidor

Var god notera att när du lämnar in en ansökan via Mina sidor registreras och lagras dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas är: namn, personnummer, e-post, yrkestitel, arbetsplats, telefonnummer och adress. Inga personuppgifter, utöver referenser till litteratur, om er eller andra personer i projektet ska uppges i de löpande texterna i ansökan.

Behandling av personuppgifter sker för fastställda ändamål och innebär: handläggning av ansökan i beslutsprocess, lagring av beviljad ansökan, lagring av ej beviljad ansökan, kommunikation vid avslag eller beviljande, utbetalning av forskningsmedel, återrapportering vid projektets avslut, kommunikation om återrapportering ej inkommer, radering av bilagor till ansökan, radering av ansökan i sin helhet.

Vill du veta mer om Stiftelsen Allmänna Barnhuset och GDPR kan du läsa vidare här.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser