Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi prioriterar forskning om:

  • Barnets rätt i sociala barnavården med fokus på deras rätt till utveckling, hälsa, skolgång, information och delaktighet.
  • Barnets rätt till information, delaktighet, stöd och behandling samt utveckling i samband med våld mot barn.
  • Barnets rätt till information, delaktighet, stöd och behandling samt utveckling i samband med när föräldrar separerar eller befinner sig i en vårdnadstvist.
  • Barnets rätt till information, delaktighet och utveckling som anhörig till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem,  funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Information om forskningsanslag 2021

Årets forskningsomgång stängde den 7 maj kl.12.00.

Årets forskningsomgång har prioriterat pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Resterande medel har delats ut i form av planeringsanslag till mindre, nystartade forskningsprojekt. För planeringsanslagen krävs att projektidén är ny och inte har påbörjats eller testats tidigare.

Här kan du läsa om de projekt som beviljats anslag för 2021.

Utlysning av planeringsanslag Efter barnförhöret

Ansökan för denna utlysning stängde den 21 maj 2021.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljat medel för att ta fram en forskningsplan och underlag för att söka medel för forskningsstudier med inriktning att utvärdera krisstöd enligt modellen Efter Barnförhöret i tre avseenden:

  • Uppföljning av hur barn och föräldrar upplevt interventionen.
  • Utvärdering av vilka för- och nackdelar socialtjänsten uppfattar att modellen har i arbetet med att ge stöd till barn och föräldrar vid misstänkt barnmisshandel och att förebygga nytt våld.
  • Utvärdering av hur införandet av modellen påverkar socialtjänstens utredningar av barnets skydd och familjens behov av stöd samt hur det påverkar åklagarens och polisens arbete med att utreda och beivra brott mot barn. Om möjligt även av eventuell påverkan för andra intressenter.

Läs mer om beviljade forskningsmedel 2021 här.

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget! Om våld mot barn i Sverige

Frågor och kontakt

Rikard Tordön
Skicka e-post
Telefon: 072-213 61 88

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser