Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning.

Vad forskning kan leda till

Här nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.
Våld löser inget – Om våld mot barn i Sverige.

Utifrån Stiftelsen Allmänna Barnhusets riktlinjer och kriterier beslutar styrelsen årligen om vilka ansökningar som beviljas medel. Alla sökanden får ett skriftligt beslut.

Information om forskningsanslag 2021

Årets forskningsomgång öppnar den 22 februari 2021, mer information kommer då.

Läs mer under fliken ”Sök forskningsbidrag” i menyn uppe till vänster.

Aktuell information för innevarande år – barn i samhällsvård

Barnhuset verkar, med utgångspunkt i barnkonventionen, inom ett flertal områden som avser att skydda och stärka barns rättigheter. Vår vision är att alla barn ska ges rätt till goda uppväxtvillkor. Ett arbete vi bedriver ur ett tydligt barnrättsperspektiv och med barnets bästa som utgångspunkt.

Vårdnadshavare är primärt ansvariga för barns omsorg men när detta ansvar försummas aktualiseras statens omsorgsansvar. Barn som blir omhändertagna och placerade av samhället erfar många gånger våld och övergrepp. Vad avser rätten till goda uppväxtvillkor utgör därav dessa barn en särskilt utsatt grupp, vilket är varför ansökningsperioden 2019 prioriterade forskning som rör barn i samhällsvård.

Barnkonventionen fastslår barns rätt till skydd, stöd och utveckling. Genom att stödja detta forskningsområde önskar samhället bidra till kunskapsutveckling inom hur vi bäst tillgodoser och värnar om placerade barns rätt till skydd, stöd och utveckling – och i förlängningen implementering och inkorporering av Barnkonventionens kärna. Fokusområdet för ansökningsperioden 2019 omfattar således omhändertagna och placerade barns rätt till utveckling, hälsa, skolgång, information och delaktighet.

Frågor och kontakt

Telefonväxel: 08-679 60 78
E-post: info@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser