Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi prioriterar forskning om:

  • Barnets rätt i sociala barnavården med fokus på deras rätt till utveckling, hälsa, skolgång, information och delaktighet.
  • Barnets rätt till information, delaktighet, stöd och behandling samt utveckling i samband med våld mot barn.
  • Barnets rätt till information, delaktighet, stöd och behandling samt utveckling i samband med när föräldrar separerar eller befinner sig i en vårdnadstvist.
  • Barnets rätt till information, delaktighet och utveckling som anhörig till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem,  funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Information om forskningsanslag 2021

Årets forskningsomgång stängde den 7 maj kl.12.00. Nästa omgång öppnar 2022.

Årets forskningsomgång har prioriterat pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Resterande medel har delats ut i form av planeringsanslag till mindre, nystartade forskningsprojekt. För planeringsanslagen krävs att projektidén är ny och inte har påbörjats eller testats tidigare.

Här kan du läsa om de projekt som beviljats anslag för 2021.

Utlysning av forskningsmedel – Letterbox Club Sverige

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser medel för att göra en studie av vad deltagande i Letterbox Club Sverige betyder för barnen och deras föräldrar/familjehemsföräldrar, t.ex. välbefinnande, samspel, behov av stöd samt intresse för spel, böcker och läsning.

Ambitionen är att denna studies resultat ska bidra till fortsatt utveckling/förbättring av modellen. Det kan även bli aktuellt med en uppföljningsstudie två år efter att barnen avslutat sitt deltagande i Letterbox Club Sverige. Studier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer bör inkludera barn som informanter.

Letterbox Club vänder sig till barn i socialt utsatta livssituationer och syftar till att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Vi välkomnar intresserade forskare att inkomma med ansökan senast den 22 november 2021.

Läs mer nedan om studien och hur du ansöker.

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget! Om våld mot barn i Sverige

Frågor och kontakt

Rikard Tordön
Skicka e-post
Telefon: 072-213 61 88

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser