Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ny rapport om multiutsatta – Barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel

Den 24 mars 2020 överlämnade vi rapporten Multiutsatta barn – om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel och flera filmer om våld mot barn som vi översatt till andra språk än svenska till Arbetsmarknadsdepartementet och Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Oavsett om barn utsätts för fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse så sätter det djupa spår, men de barn som drabbas hårdast är de barn som utsätts för flera olika typer av våld. Det är de barnen den här rapporten handlar om.  Vår förhoppning är att den kan utgöra ett stöd såväl för beslutsfattare som för vuxna som möter barn i sitt arbete.

De allra flesta vuxna och de allra flesta barn i Sverige tar kraftigt avstånd från alla former av barnmisshandel. Ändå utsätts många barn. Även om vi över tid lyckats förebygga mycket av den fysiska barnmisshandeln är det en lång väg kvar innan alla barn i landet är skyddade från våld. Den allvarliga och upprepade barnmisshandeln har inte minskat på samma sätt som den lindrigare.

Våld mot barn är ett gigantiskt folkhälsoproblem som innebär stora konsekvenser för såväl enskilda barn och deras anhöriga som för samhället i stort. Barn som utsatts för våld löper ökad risk för en lång rad av beteendemässiga, fysiska och psykiska hälsoproblem, både omedelbart efter händelsen och under uppväxten och vuxenlivet. Barn som utsatts för våld löper också en ökad risk att i sin tur utsätta andra.

Våld går att förebygga och konsekvenserna av våld kan stoppas eller mildras med hjälp av stöd och behandling till de drabbade, men det kräver att de barn som utsatts identifieras och får tillgång till vård. Kartläggningen visar dock att endast en liten del av barnmisshandeln kommer till myndigheternas kännedom och att få barn i praktiken får tillgång till stöd och rehabilitering.

Tidigare forskning visar att barn som är våldsutsatta är ofta utsatta för flera former av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, försummelse eller att ha upplevt våld mellan vuxna i familjen. De olika formerna av misshandel överlappar varandra i stor utsträckning. Av de som svarat att de är våldsutsatta i vår undersökning hade 45 procent varit utsatta för mer än en form av misshandel. Mer än var femte elev som varit våldsutsatt hade varit utsatt för tre eller fler former av barnmisshandel.

Ju mer utsatt en person är, desto större är risken för ohälsa (ett så kallat dos-responssamband). En majoritet av elever som var multiutsatta uppgav att de mådde mindre bra eller dåligt och/eller hade tre eller fler psykosomatiska symtom som huvudvärk, magont, yrsel, koncentrationssvårigheter. Var tredje multiutsatt elev hade skadad sig själv  vid minst fem tillfällen och nästintill var tredje multiutsatt elev hade försökt att ta sitt liv.

Här kan du ladda ner rapporten

De filmer som översatts handlar om våld mot barn och finns sedan tidigare på svenska. Nu finns de även tillgängliga på engelska och dari.

Våld löser inget – Dari (دری)

Violence is no solution

Våld mot barn i uppfostringssyfte – Dari (دری)

Violence Against Children as a Parenting Style in Sweden

Det är mitt liv! – Dari (دری)

It’s My Life

Ibland är livet orättvist – Dari (دری)

Sometimes Life isn’t Fair

Besök gärna vår YouTube-kanal där du kan hitta samtliga av Barnhusets filmer

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser