Remissvar Remiss nya regler om faderskap och föräldraskap, Dnr Ju2018/04106/L2 (SOU:68)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker de förslag som remissen nya regler om faderskap och föräldraskap innehåller.

Betänkandet är indelat i tre huvudsakliga områden. Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget om presumtion om föräldraskap (8.) och förslaget om nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap (9.) och avstår från att kommentera förslaget om nya regler för rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap (10.) då det inte ligger inom ramen för vårt kunskapsområde.

Föredragande i ärendet har varit Emma Tengwall och Marianne Gabrielsson.

Läs hela remissvaret som pdf i länken nedan.

Remissvar Remiss nya regler om faderskap och föräldraskap, Dnr Ju2018/04106/L2 (SOU:68)