Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ensamkommande flyktingungdomars upplevelser av sin vardag samt vilka samhällsinsatser de anser bidrar till inkludering i det svenska samhället

Huvudsökande: Mostafa Hosseini, Göteborgs universitet

Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande pojkar och flickor upplever tiden innan, under och efter flykten från Afghanistan samt hur de upplever vardagen i Sverige. Fokus ligger på aspekter av etablering alternativt icke-etablering. Resultaten förväntas leda till ökad kunskap om ensamkommandes upplevelser och därmed lägga en grund till att utarbeta stöd och insatser till målgruppen. Sökande undersöker vilka svårigheter de upplever samt vad de upplever fungerar väl i sin vardag. Ungdomarna kommer att intervjuas på sitt modersmål och befinna sig i en avslutad asylprocess. Urvalet består av hälften flickor och hälften pojkar för att, trots det större antalet pojkar kommer ensamma till Sverige, belysa flickors perspektiv.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser