En trygg bas – en studie för att främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling

Huvudsökande: Ulrika Levander, Lunds universitet

Pilotstudien avser undersöka hur tjänstemän inom familjehemsvården samt familjehemsföräldrar beskriver det stöd som behövs för att tillgodose placerade barns utveckling samt hur de upplever socialtjänstens insatser. Syftet med detta är att på ett bättre sätt stötta familjehemsföräldrar i sitt uppdrag. På så sätt främjas mer långsiktiga, hållbara placeringar av små barn och sammanbrott motverkas. Materialet utgörs av intervjuer med familjehemsföräldrar samt fokusgruppsintervjuer med arbetsteam från socialtjänsten i tre skånska kommuner. Intervjuer med arbetsledare från respektive kommun kommer också att göras.