Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Nyhetsbrev mars 2018

Det nya året har hunnit bli ett kvartal gammalt och förhoppningsvis närmar sig våren på riktigt. Med årets andra nyhetsbrev vill vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset komma med en rad olika tips på kunskapshöjande aktiviteter. 

Barnkonventionen i praktiken, vad innebär det?

Just nu pågår ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen och barnrättsperspektivet hos myndighet, kommun och landsting runt om i landet. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att beslut fattas utifrån barnets bästa.

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom de utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån för att ta fram nya verktyg för att arbeta i praktiken med barns bästa. En viktig del av Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete är att sprida kunskap om barnets rättigheter och att tillgängliggöra metoder och forskning för hur yrkesverksamma på bästa sätt kan genomföra barnkonventionen i praktiken. Några av dessa projekt är Skolfam, BRA-samtal och Samverkansteam samt Stöd och behandling kring våld och sexuella övergrepp.

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn att få en god utveckling av skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället. BRA-samtal är en modell för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Samverkansteam organiserar tvärprofessionella team i samband med separation mellan föräldrar. Genom tidiga insatser kan samhället skapa goda förutsättningar för varje enskilt barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Stöd och behandling är ett utvecklingsprojekt med mål att ta fram en modell för barn som utsatts för våld och eller sexuella övergrepp. Läs mer om våra projekt här.

Den 13 juni i år äger en viktig debatt i riksdagen rum i frågan om barnkonventionen ska bli lag. Stiftelsen Allmänna Barnhusets förhoppning är att beslut fattas senast den 14 juni i år och att

lagen träder i kraft år 2020. Under tiden fortsätter vi utvecklingsarbetet.

Varmt välkomna att vara med på resan, till exempel på någon av våra konferenser. Läs mer om våra konferenser här.

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stöd till barn och föräldrar i samband med separation

Välkommen på halvdagskonferens den 11 april 

Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt Samverkansteam arrangerar den 11 april en halvdag på temat. Stöd till barn och föräldrar i samband med separation. Konferensen vänder sig till dig som i ditt arbete träffar barn och familjer i familjerättsliga konflikter samt till personer i beslutsfattande positioner i kommun, landsting och nationellt.

Under konferensen får du ta del av
– utvecklingsarbetet och dess relevans för ett arbete mot en mer lättillgänglig socialtjänst
– resultat från utvärderingen av barns och föräldrars erfarenheter
– resultat och vägar framåt  från de fem medverkande kommunerna
– samt förslag på hur samverkan kan underlättas och hur barn kan bli mer delaktiga

Information och anmälan
Datum: 11 april
Klockan: 09.00-13.00, frukost och registrering från 08.30, lunch ingår.
Plats: Nalen, lokal Stacken. David Bagares gata 17.
Kostnad: 795 kronor, inklusive moms, i anmälningsavgiften ingår frukost, fika och lunch, samt 1 ex av slutrapporten av Samverkansteam.
Anmälan dig här senast 4 april.

Våga se, Våga agera

Konferens om våld och övergrepp mot barn och unga den 25 maj

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld. FN:s barnrättskommitté utgår från att inget våld mot barn är motiverat och allt våld mot barn kan förebyggas.

Barnrättskommitténs definition av våld innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

På konferensen har du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och nya metoder. Bland annat en elevstudie om förekomsten av fysisk bestraffning, försummelse och annan kränkning av barn i Sverige. Närmare 5000 elever har svarat på enkäten. Vi presenterar även en ny handledning riktad till personal i skolan. Med handledningen hoppas vi kunna minska våndan över att prata med barn och unga om sexuella övergrepp. Och mycket mer!

Aktuella frågeställningar till konferensen
Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld och övergrepp mot barn? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka och skydda barn som utsätts för våld och övergrepp?

Information och anmälan
Datum: 25 maj
Plats: Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15, Södertälje
Pris: 1500 kr ex moms
Sista anmälningsdag: 7 maj 2018
Anmälan sker via denna länk.

Konferensen ger oss möjlighet att tillsammans diskutera erfarenheter och metoder för att upptäcka, skydda och stödja barn när det handlar om våld och övergrepp mot barn.

Save the date – Skolfams nationella konferens 11-12 oktober

Tema: Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö

Den 11-12 oktober är det dags för Skolfams årliga nationella konferens. Målgrupp är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Tema för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö.

Information och anmälan 
Datum: 11-12 oktober
Plats: City Conference Centre, Norra Latin
Drottninggatan 71 B, Stockholm.
Program och anmälan finns tillgängligt från början av maj.
Läs mer här.

Frågor
Kontakta Skolfams nationella samordnare, Monica Achá Sonesson.
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 0735-16 17 52
Alternativt, info@allmannabarnhuset.se

Barnrättstorget 2018

Almedalen 2018

Barnrättstorget äger rum under Almedalsveckan och arrangeras av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. I år firar Almedalsveckan 50 år.

Söndagen den 1 juli invigs Barnrättstorget klockan 16.00-17.30 på Gotlands konstmuseum. 
För frågor om Barnrättstorget och bokning av seminarietid, kontakta projektledare/kommunikatör Susanne Björk. E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se Telefon:  0701-06 31 13

För mer information om Barnrättstorget 2018, läs här.
Följ Barnrättstorget på Facebook och Twitter på @barntorg

KIBB

Utbildning i behandlingsmodellen KIBB

Nu öppnar vi upp för en ny utbildningsomgång med start i september 2018  och avslut i februari 2019

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare från forskningsteamet att medverka.

Ansökan till utbildningen görs senast den 18 maj 2018. Besked om antagning till utbildningen lämnas senast 23 maj.

Ladda ner information och inbjudan här

Webbsänt seminarium

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerade i februari i år ett livesänt seminarium på tema våld mot barn. Bakgrunden till seminariet var dels att Barnhuset ville sprida kunskap från de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi bedriver. Dessutom fanns utgångspunkt i FN:s 17 globala utvecklingsmål, agenda 2030. Där ett av målen är att våld mot barn ska upphöra.

De livesända seminariepassen är 20 minuter långa och varvas med förinspelade korta informationsfilmer som har med temat våld mot barn att göra. se seminariepassen här.

Sök forskningsmedel

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning

Ansökningsperioden för 2018 öppnades 15 januari och stänger 15 april.

Ansökningsomgången för forskningsmedel år 2018 är öppen till och med den 15 april. Årets prioriterade område är barn i samhällsvård.

Vi vill understryka att ansökningar utanför detta område också är varmt välkomna. Ansökningar måste dock avse området för barn och unga i utsatta livssituationer. Det är möjligt att ansöka om medel för flera projekt och även för fortsättning av redan genomförda eller påbörjade projekt, notera att studien ska omfatta barn i svensk kontext. Om ni har frågor om forskningsanslagen kontakta forskningsansvarig, Emma Tengwall E-post: emma.tengwall@allmannabarnhuset.se
Telefon: 0768 60 48 46

Barnhuset verkar, med utgångspunkt i barnkonventionen, inom ett flertal områden som avser att skydda och stärka barns rättigheter. Vår vision är att alla barn ska ges rätt till goda uppväxtvillkor. Ett arbete vi bedriver ur ett tydligt barnrättsperspektiv och med barnets bästa som utgångspunkt.

Läs mer och ansök här.

Nya publikationer

Violence is No Solution! A SUMMARY OF THE NATIONAL SURVEY “VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN SWEDEN 2016”

Engelsk version av kortversionen
Våld löser inget. 
Författare: Åsa Landberg, Carolina Jernbro och Staffan Janson

Varje barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Dit är det en bra bit kvar, i Sverige såväl som i resten av världen.

Every child has the right to an upbringing free from violence. The goal is to put an end to all violence against children. We are a long way from reaching that goal – in Sweden as well as in the rest of the world. It is important to try to find out how prevalent violence against children is. This knowledge provides us with the tools to prevent violence and to protect and support children.

Klicka här för att ladda ner kortversionen på engelska i PDF

A NATIONAL SURVEY. Violence against children in Sweden 2016

Engelsk version av rapporten
Våld mot Barn. 

Författare: Carolina Jernbro och staffan Janson. Denna studie har genomförts på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

In conjunction with a commission from the government, the Children’s Welfare foundation has allowed the researchers Carolina Jernbro and Staffan Janson to conduct a survey of violence against children in Sweden.

Approximately 4700 pupils in 9th grade in primary school (14-15 years of age) and in high school year two (16-17 years of age) have responded to questions about their exposure to violence in the course of their childhoods. The results are based on what the pupils themselves have chosen to share.
Because some of the same questions were asked in previous surveys, it is possible to
make comparisons over time.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser