Remissvar Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer – Ds 2017:49

Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster dnr. 2017/05543/FST

Stiftelsen Allmänna Barnhuset instämmer i utredarens bedömning att det behöver eftersträvas att alla barn och unga som vistas i Sverige kan erbjudas samma skydd i akuta situationer, oavsett om de har sin hemvist i Sverige eller i utlandet.

Som även den tidigare utredningen om tvångsvård för barn och unga (SOU 2015:71) visat ger nuvarande utformning av 6 § 1 LVU upphov till ett oklart rättsläge, som innebär att domstolar tillämpar bestämmelsen på olika sätt. Även om nuvarande lagstiftning med stöd av barnkonventionen borde tillhanda hålla tillräcklig vägledning om att bestämmelsen kan tolkas (i enlighet med principen om barnets bästa) omfatta alla barn som vistas i landet så instämmer Barnhuset i att rättsläget behöver förtydligas.

Barnhuset vill däremot uttrycka oro för hur lång tid det omedelbara omhändertagandet kan fortgå. Enligt utredningen ska socialnämnden kunna ansöka om förlängning av vården hos förvaltningsrätten, med högst tre månader åt gången, men utan någon annan tidsgräns. Orsakerna till detta beskrivs vara att förutsättningarna för hur snabbt de utländska myndigheterna kan ta över ansvaret torde skilja sig från fall till fall.

Att befinna sig i den oklara situation som ett omedelbart omhändertagande innebär en längre tid än vad en förlängning på högst tre månader utgör, kan inte vara i överensstämmelse med barnets bästa och rätt till hälsa och utveckling. Vård och/eller behövliga insatser bör beredas skyndsamt i Sverige om kommunikation och kontakt inte kan upprättas med det behöriga landet. I dessa ärenden kan inte nog understrykas barnets eller den unges rätt till information och delaktighet.

 

Föredragande i ärendet har varit Åsa Lundström Mattsson

 

2017-12-19

Anne Marie Brodén                 Cecilia Sjölander
Ordförande                              Generalsekreterare

Här kan du ladda ner remissvaret som pdf Remisssvar Omdelbart omhändertagande Socialdepartementet S201705543FST