Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Socialstyrelsen, dnr. 26261/2017

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning. Socialstyrelsen tar i sin konsekvensuppredning upp en rad problematiska förhållanden som rör familjehemsplaceringar

 • Det saknas statistik över hur många barn som är placerade i hem som stöds av konsulentverksamheter.
 • Svårigheter kring att rekrytera familjehem leder till att kommunerna använder sig av konsulentverksamheter för att få tillgång till familjehem även om placeringen inte kräver särskilt stöd.
 • Aktörerna uttrycker ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan konsulentverksamheterna och socialtjänsten.
 • Det finns kommuner som upplever bristande insyn i vården och att konsulentverksamheten ”styr” familjehemmet och placeringen.
 • Konsulentverksamheter ger ibland stöd och insatser till barnen utan att socialnämnden har fattat beslutat om det.
 • Kvaliteten i konsulentverksamheterna är mycket varierad,
 • IVO har uppmärksammat att konsulentstödda familjehem inte alltid utreds av kommunerna,

Stiftelsen Allmänna Barnhuset instämmer i att kraven på konsulentverksamheterna behöver specificeras. Men med hänsyn till de förhållanden som sammanfattas i konsekvensutredningen så framstår Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd som otillräckliga. Det är tydligt att det behövs mer kunskap och insyn i hur konsultverksamheterna arbetar. Det är alarmerade att kommunerna inte alltid får insyn i vården. Att konsultverksamheterna dessutom ger insatser som socialnämnden inte fattat beslut om innebär att kommunerna är ansvariga för vård som de inte vet vad den innehåller. Det är inte heller rättssäkert att kommunerna förlitar sig på den utredning som konsulentverksamheten gör av familjehemmen och att barn därmed placeras i hem som inte är utredda enligt gällande regler. Att kommunerna använder sig av konsultverksamheter när de egentligen inte skulle behöva, visar vilka akuta problem som finns med rekryteringen av familjehem. Flera av de förhållanden och problem som rör kommunernas ansvar som tas upp i konsekvensutredningen faller utanför ramen för Socialstyrelsens föreliggande uppdrag, men framstår som ytterst angelägna att åtgärda.

När det gäller det som Socialstyrelsen bedömer sig har utrymme att reglera – konsultverksamheternas kompetens – anser Barnhuset att det bör finnas tydliga krav på verksamheten att förhålla sig till ett uttalat barnrättsperspektiv. Det saknas helt i det föreliggande förslaget. Det är ett viktigt steg att tillståndsplikt har införts för konsulentverksamheter. Denna behöver följas av tillsyn, föreskrifter och allmänna råd som tydliggör att verksamheten ska vägledas av ett tydligt barnrättsperspektiv till skydd och stöd för de barn och unga som placeras. Barnhuset ger i det följande några förslag till kompletteringar av föreskrifterna och de allmänna råden.

Synpunkter på förslag till föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Eftersom konsultverksamheterna arbetar direkt med stödinsatser till barn anser Barnhuset att det behöver infogas en föreskrift om att det för att börja arbeta inom en konsultverksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret.

För att stärka barnets rättigheter föreslår Barnhuset följande tillägg (kursiv text) i författningsförslaget:

Egenkontroll enligt 5 kap. 2 § SOSFS 2011:9
Allmänna råd

Egenkontrollen i konsulentverksamheten bör bl.a. omfatta
insamling av uppgifter om

 • hur de barn som är placerade uppfattar det stöd och de insatser som de själva fått och det stöd som familjehemmen/jourhemmen fått
 • huruvida placeringar har avslutats oplanerat och orsakerna till det där barnets perspektiv särskilt ska beaktas.

 

Kompetens

3 § Den personal i en konsulentverksamhet som föreslår familjehem och jourhem eller lämnar stöd och handledning till sådana hem ska ha

1. relevant högskoleutbildning,

2. relevant erfarenhet, och

3. personlig lämplighet.

 

Allmänna råd

Personalen bör ha kunskap om

 • barns utveckling,
 • barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter,
 • de särskilda behov som placerade barn kan ha, och
 • det regelverk på socialtjänstens område som är relevant.

Den personal som självständigt lämnar stöd och handledning bör ha en högskoleutbildning som omfattar minst 180 högskolepoäng och har en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

För att börja arbete inom en konsultverksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret.

 

Stöd och handledning

5 § Det stöd och den handledning som en konsulentverksamhet lämnar till ett familjehem eller jourhem ska syfta till att öka hemmets möjlighet att förstå och tillgodose rättigheter och behov hos det barn som är placerat där.

 

Föredragande i ärendet har varit Åsa Lundström Mattsson

2017-12-19

Anne Marie Brodén                    Cecilia Sjölander
Ordförande                                 Generalsekreterare

Här kan du ladda ner remissvaret som pdf Remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter dnr 26261 2017