Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Remissvar

Socialstyrelsen dnr. 4.1.1-1 7982/2017

Synpunkter på Socialstyrelsens konsekvensutredning och förslaget

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter samt konsekvensutredning. Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser inte att de föreslagna förändringarna kommer att säkerställa kompetensen för personal med en annan examen än socionomexamen, som ska utföra sådana uppgifter som avses i 3 kap. 3 a § andra stycket SoL.

Det huvudsakliga syftet med förändringen av de nu gällande föreskrifterna (SOFS 2014:7) beskrivs vara att de vid en uppföljning visat sig svåra att tillämpa i praktiken och därför behöver revideras. Så långt är Socialstyrelsens resonemang oproblematiskt. Men det är oroande när Socialstyrelsen därefter drar slutsatsen att den nuvarande personalkrisen inom den sociala barnavården skulle gagnas av att kravet på formell kompetens för personal sänks för att underlätta rekryteringen.

Barnhuset anser att Socialstyrelsens förslag både innebär ett bristande barnrättsperspektiv såväl som en radikal minskning av den formella kompetensen för personal när

  • krav på kurser omvandlas till allmänna råd som endast är utformade som rekommendationer
  • det är helt ospecificerat hur många högskolepoäng de olika kurserna ska motsvara
  • det inte behöver vara högskolekurser som är inriktade mot barn och unga
  • skrivningar om kompetens som rör barns rättigheter helt saknas
  • formuleringarna i Allmänna råd ger otillräcklig vägledning om kunskapsmål
  • den enda uttalade kompetens som krävs när det gäller barn är att –  förstå barns behov.

Den barnkonsekvensanalys som görs av Socialstyrelsen i konsekvensutredningen belyser inte konsekvenserna för barn utan har i stället fokus på konsekvenser för kommunernas rekrytering. Den slutsats som dras är att: Regler som innebär att det blir svårt för socialtjänsten att rekrytera och behålla personal kan inte bidra till en god kvalitet för de barn som berörs.

Det kan knappast bidra till en god kvalitet för de barn som berörs att kompetenskraven på personalen sänks. Personal med otillräcklig kompetens när det gäller barn, kan innebära risker för en rättssäker och kvalificerad handläggning. Något som i förlängningen i kan medföra att barnets rätt till skydd och stöd inte tillgodoses. En väl genomförd barnkonsekvensanalys, som syftar till att analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga, kan ge vägledning om att det är för stora risker med att på detta sätt ge kommunerna större flexibilitet i rekryteringen av personal.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har förståelse för små kommuners problem med att rekrytera personal men anser att de komplexa frågorna som rör personalkrisen i den sociala barnavården behöver åtgärdas och angripas på ett annat sätt.

När det gäller revideringen av de nu gällande föreskrifterna i socialtjänstförordningen rekommenderar Stiftelsen Allmänna Barnhuset att sakkunskap inhämtas från UHÄ och Socialhögskolorna i landet.

 

Föredragande i ärendet har varit Åsa Lundström Mattsson

 

2017-09-29

Anne Marie Brodén                                     Cecilia Sjölander
Ordförande                                                  Generalsekreterare

Ladda ner remissvaret som pdf

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser