Slutrapport för forskningsprojektet: Vårdnadsöverflyttning för barn och unga i familjehem

Syftet är med denna studie är att undersöka vårdnadshavares och ungdomars erfarenheter av vårdnadsöverflyttning i familjer där den unge tidigare varit familjehemsplacerad. Mer specifikt vill vi undersöka relationella aspekter och huruvida relationerna inom de berörda familjerna förändras.

Studien har kretsat kring följande frågor:

  • Hur har vårdnadshavare och barn/unga informerats om syftet med och konsekvenser av vårdnadsöverflyttning? Vilken var deras inställning till beslutet?
  • Hur uppfattar barnet/den unge sin delaktighet i beslutet?
  • Hur upplever ungdomar och vårdnadshavare att vårdnadsöverflyttningen har påverkat vardagen?
  • På vilket sätt har vårdnadsöverflyttningen påverkat känslor av anknytning och familjetillhörighet för ungdomar och vårdnadshavare?
  • På vilket sätt har vårdnadsöverflyttningen påverkat relationerna till de biologiska föräldrarna?

Efter att barn varit i 3 år i familjehem ska socialtjänsten överväga om vårdnaden ska förflyttas till familjehemsföräldrarna. Men det tycks sakna kunskap hos socialnämnderna om hur och när detta ska gå till och det saknas kunskap och forskning på hur barn själva upplever en sådan vårdnadsöverflyttning.

Det empiriska materialet består av 32 domar från Tingsrätter
12 intervjuer med vårdnadshavare och
11 intervjuer med ungdomar i åldrarna 14-19 år.

Studiens resultat visade att syftet med vårdnadsöverflyttningar och konsekvenserna av detta var oklart både för ungdomarna själva och för vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är positiva till själva beslutet men förstår inte tidpunkten för beslutet eller varför beslutet fattades.

Vidare så visade resultaten också att barnets inställning och delaktighet inte redovisas i domslutet i stor utsträckning. Detta innebär nödvändigtvis inte att barnet inte har hörts av Socialtjänsten men att detta ej har dokumenterats i domen.

Slutligen rekommenderar studien att socialtjänsten utvecklar samtal i strukturerad form för att klargöra innebörden av en vårdnadsöverflyttning och dess konsekvenser. Även fortsatt stöd från socialtjänsten efter placering och vårdnadsöverflyttning är nödvändigt. Barn och unga bör också göras delaktiga under hela processen.

Ladda ner rapporten som pdf här

Kontaktuppgifter till rapportens författare:

Therése Wissö
Institutionen för socialt arbete
Göteborgs universitet
Box 720
405 30 Göteborg
therese.wisso@socwork.gu.se

Ingrid Höjer
Institutionen för socialt arbete
Göteborgs universitet
Box 720
405 30 Göteborg
Ingrid.hojer@socwork.gu.se

Helena Johannson
Institutionen för socialt arbete
Göteborgs universitet
Box 720
405 30 Göteborg
Helena.johansson@socwork.gu.se