Slutrapport: Familjehemsplacerade barns skolsituation och behov av stöd i skolan

En befolkningsstudie byggd på elevers hälsobesök hos skolsköterskan

Syftet med studien var att öka kunskapen om familjehemsplacerade barns skolsituation och behov av stöd i skolan. Studien baserades på 171 familjehemsplacerade elevers och 13.000 skolelevers hälsouppgifter i elevhälsodatabasen ELSA som samlades in under 2012 – 2014. ELSA bygger på data från elevers hälsobesök hos skolsköterskan och hälsoenkäter och omfattar elever i olika åldrar och från alla kommuner i Värmland. ELSA ger möjlighet att studera risk och skyddsfaktorer för uppnående av skolans utbildningsmål.

Studiens resultat visade att placerade pojkar och flickor trivs sämre i skolan och känner mindre trygghet och upplever att skolkamrater inte är vänliga mot dem. Dessa elever har också en mycket högre oroväckande skolfrånvaro där elevhälsan kopplats in.

Resultaten pekade också på att det finns ett tydligt samband mellan att vara familjehemsplacerad och att uppleva svårigheter med skolarbetet. Flera av de placerade eleverna hade inga åtgärdsprogram trots att de uppgav att de hade svårigheter med skolarbetet. Många av eleverna gick också ut med ofullständiga betyg när de gick ut grundskolan och hade större behov av särskilt stöd jämfört med sina skolkamrater.

Lisbeth Engh och Ulla-Britt Eriksson, Karlstads universitet

Ladda ner slutrapporten här