Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Remissvar Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

Ds 2017:2
Socialdepartementets diarienummer S2017/01262/FST

4.1 Underhållsstödets storlek ska differentieras

Förslag: Underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som är 15 år eller äldre. Underhållsstöd ska därmed lämnas med 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år och med 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år. Beräkningen av underhållsstöd i form av utfyllnadsbidrag på grund av att boföräldern har ansökt om reducerat stöd och av underhållsstöd vid växelvist boende ska utgå från samma belopp.

Den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska omprövas när ett högre underhållsstöd ska lämnas till ett barn med anledning av att barnet har fyllt 15 år. En ändring av betalningsbeloppet vid en sådan omprövning ska gälla från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Bedömning: Höjningen av underhållsstödet till ett barn som har fyllt 15 år omfattas inte av socialförsäkringsbalkens krav på ansökan om ökning av en förmån.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslagen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar bedömningen.

4.2 Höjning av grundavdraget för den bidragsskyldiga föräldern

Förslag: Det belopp som den bidragsskyldige får förbehålla sig för egna levnadskostnader, ska höjas från 100 000 till 120 000 kronor.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

4.3 Höjd inkomstgräns för reducerat underhållsstöd

Förslag: Det inkomstbelopp för barns inkomster som inte påverkar underhållsstödets storlek ska höjas från 48 000 kronor till 60 000 kronor per år.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar inte promemorians ställningstagande att barns inkomster ska påverka underhållsstödets storlek. Barn är egna rättighetsbärare och bör som sådana inte belastas eller påverkas av föräldrars betalningsansvar. Vi anser därför att inkomstgränsen ska tas bort.

 

Föredragande i ärendet har varit Marianne Gabrielsson.

 

Stockholm den 10 april 2017.

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser