Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Remissvar: En funktionspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle- Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande

Socialdepartementets diarienummer 2016/04598/FST

Förslag 1: Regeringen föreslår till riksdagen att besluta om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken beslutas.

I den nya föreslagna formuleringen tas kön och ålder bort, och förväntas ingå i begreppet mångfald. Det riskerar att osynliggöra barn. Argumentet är att när ålder och kön pekas ut finns risk att andra faktorer, så som etnicitet, socioekonomi eller sexuell läggning glöms bort. Ett annat alternativ är att lägga till dessa faktorer istället.

Förslag 2: Regeringen föreslår till riksdagen att besluta om ny inriktning på arbetet i funktionshinderspolitiken.

Den föreslagna formuleringen innefattar fyra punkter svars innehåll SAB ställer sig bakom. Däremot ser vi det som olyckligt att barn och ungdomar tagits bort i den nya formuleringen. Det riskerar återigen att osynliggöra barns särskilda behov och rättigheter.

Förslag 3: Regeringen föreslår för riksdagen att fastslå att ansvars- och finansieringsprincipen utgör utgångspunkten för samhällets insatser, innefattande stat, kommun och landsting i funktionshinderspolitikens genomförande.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 4: Statliga myndigheters ansvar inom funktionshinderspolitiken styrs enbart genom förordning 2001:526. Förordningen revideras utifrån föreslagna ändringar. Sektorsansvaret stryks i berörda myndigheters instruktion.

SAB tillstyrker men saknar myndigheter som Barnombudsmannen, IVO, IFS, Skolinspektionen och Statens Medieråd.

Förslag 5: MFD får i uppdrag att ta fram en mall som ska utgöra stöd för myndigheternas planer i enlighet med förslagen i 2-3 § i förordning 2001:526.


Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 6: En ny strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2017-2025 beslutas av regeringen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 7: Funktionshinderspolitiken och den föreslagna strategin innehåller elva prioriterade samhällsområden.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 8: Funktionshinderspolitiken styrs mot tre målnivåer. Ett nationellt mål samt effekt- och resultatmål för respektive samhällsområde.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 8.1: Effektmål inom funktionshinderspolitiken ska formuleras som önskade tillstånd i termer av jämlikhet och delaktighet för individer, kopplat till prioriterade samhällsområden. Effektmålen beslutas av regeringen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 8.2: Resultatmålen inom funktionshinderspolitiken ska formuleras som önskade tillstånd i termer av förutsättningar för jämlikhet och delaktighet. Resultatmålen beslutas av regeringen. Resultatmålen kan revideras vart tredje år i samverkan mellan regeringen, myndigheter och funktionshindersrörelsen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker men föreslår att samtliga resultatmål särskilt ska beröra barns särskilda behov och rättigheter samt analysera olika behov beroende på könstillhörighet (kvinna/man/annan respektive flicka/pojke/annan). I de fall barn eller kön inte är relevanta ska det skrivas ut.

Förslag 8.3: Myndigheter med särskilt ansvar för genomförandet av politiken ska planera, formulera, genomföra och följa upp aktiviteter inom ramen för sin verksamhet, som ska bidra till resultat- och effektmålens uppfyllelse. Aktiviteter ska vara reviderbara vid behov. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker men föreslår att samtliga myndigheter när de formulerar aktiviteter särskilt ska beröra barns särskilda behov och rättigheter samt analysera olika behov beroende på könstillhörighet (kvinna/man/annan respektive flicka/pojke/annan). I de fall barn eller kön inte är relevanta för planerade aktiviteter ska det skrivas ut.

Förslag 9: Arbetet enligt förordning 2001:526 följs upp av MFD genom en förnyad uppföljning som tas fram i samband med att nya riktlinjer tas fram.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 10: Aktiviteter följs upp med metoder för ordinarie verksamhetsuppföljning vilket ges i uppdrag till myndigheter med särskilt ansvar enligt 2 § förordning 2001:526.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 11: MFD ges i uppdrag att ta fram en mall för myndigheternas handlingsplan och årlig rapportering av handlingsplanen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 12.1: Resultatmål följs upp med mått på förändringar i förutsättningarna i termer av förändringar inom tillgänglighet, kunskap med mera.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 12.2: Effektmål följs upp med mått på jämlikhet. Detta baseras på indikatorer ur individundersökningar där personer med funktionsnedsättning går att jämföra med övrig befolkning. Vidare bör det i absolut möjligaste mån gå att bryta ner utifrån olika typer av funktionsvariationer, samt vara möjligt att påvisa skillnader mellan män och kvinnor och där barns jämlikhet och delaktighet även omfattas. Effektmålen kan också följas upp med hjälp av individers upplevelser av hinder i olika situationer. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 12.3: Ett antal myndigheter med ansvar för kunskap, enligt 3 § 2001:526, tillsammans med myndigheter med ansvar för statistik, analys och uppföljning får i uppdrag att tillsammans med MFD under 2017 kartlägga, ansvarsfördela, utveckla och säkerställa möjligheten att följa upp effekt- och resultatmålen. Dessa myndigheter ska sedan ingå i det nätverk som MFD avser facilitera vad gäller frågor om statistik, uppföljning och analys. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 12.4: För att förbättra möjligheterna att kunna följa effektmålen får Statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra tilläggsundersökningar inom ramen för Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF). 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 13: Planering, genomförande och uppföljning av strategin genomförs utifrån det tidsupplägg som presenteras.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker men föreslår att uppdraget sker i samråd med Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen.

Förslag 14: Regeringens samordning av funktionshinderspolitiken samordnas med regeringens arbete för mänskliga rättigheter. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 15: Att regeringen gör en satsning på att stärka kännedomen om funktionshinderspolitiken.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 16: Regeringen förtydligar länsstyrelsernas roll och ansvar inom funktionshinderspolitiken.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 17: Regeringen arbetar fram en gemensam vision för funktionshinderspolitiken med SKL.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår att regeringen istället arbetar fram en överenskommelse för funktionshinderspolitiken med SKL.

Förslag 18: Strategin för funktionshinderspolitiken samverkas med funktionshindersrörelsen i enlighet med artikel 4.3 i konventionen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 19: Regeringen bör överväga att i sina ägardirektiv till statligt ägda bolag tydliggöra tillgänglighetsfrågor och rättighetsperspektiv.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 20: Mål för arbetsmarknad och försörjning
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter till delaktighet på arbetsmarknaden och i arbetslivet samt till försörjning.
Resultatmål:
• Den generella tillgängligheten hos arbetsgivare och på arbetsplatser har ökat.
• Kunskapen om tillgänglighet och möjligheter till stöd har ökat hos arbetsgivare.
• Kunskapen om hur matchning och stöd baserat på behov för att underlätta för individen på arbetsmarknaden har ökat.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 21: Mål för utbildning
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har jämlika möjligheter att tillgodose sig utbildning med hög kvalitet, på samtliga utbildningsnivåer utifrån egna förutsättningar och behov.
Resultatmål:
• Tillgängligheten i alla delar av utbildning i alla skolformer har ökat.
• Kunskapen hos lärare har ökat om hur funktionshinder kan förebyggas och avhjälpas.
• Tillgängligheten i de digitala lösningar som används inom utbildningsområdet har säkerställts.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 22: Mål för transport
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att resa oavsett bostadsort och vart i landet.
Resultatmål
• Tillgängligheten på fordon, bytespunkter och biljett- och informationssystem har ökat.
• Kunskapen om tillgänglighet i kollektivtrafiken har ökat.
• Färre resor med färdtjänsten försenas eller uteblir.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 23: Mål för byggd miljö och samhällsplanering
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att röra sig fritt i samhället.
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att välja vart de vill bo.
• Personer med funktionsnedsättning garanteras jämlik säkerhet i situationer av kris.
Resultatmål:
• Enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.
• Tillgängligheten i den byggda miljön har ökat.
• Samtliga nybyggda lokaler, bostäder och miljöer är tillgängliga från början.
• Kunskapen om hinder och tillgänglighet har ökat inom ramen för samhällsplaneringen
• Kunskapen om tillgänglighet och funktionshinder i krisberedskap har ökat.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 24: Mål för it, innovation och teknikutveckling
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att gagnas av och använda digitala och tekniska lösningar.
Resultatmål:
• Ökad tillgänglighet till generella digitala lösningar.
• Fler nya tekniska lösningar för att öka delaktighet
en för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har utvecklats.
• Kunskapen om nya tekniska lösningar effekt för användarna har ökat.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 25: Mål för hälsa
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa och har tillgång till en hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Resultatmål:
• Kunskapen om fungerande insatser för att förbättra folkhälsan för personer med funktionsnedsättning har ökat.
• Kunskapen om vad som görs på nationell, regional och lokal nivå för att minska den onödiga ohälsan samt förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning har ökat.
• Insatser som genomförs för att förbättra folkhälsan integrerar ett funktionshindersperspektiv i större utsträckning än idag.
• Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård har ökat.
• Kunskapen om orsaker till ojämlikhet som drabbar personer med funktionsnedsättning inom vården har ökat.
• Rättighets- och funktionshindersperspektivet har stärkts inom all psykiatrisk vård.
• Ökad tillgänglighet och stärkta möjligheter till förebyggande insatser och vård för personer med psykisk ohälsa, inklusive för barn och unga med psykisk ohälsa.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 26: Mål för social välfärd
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har, med självbestämmande och likvärdighet som grund, tillgång till det skydd, stöd och omsorg som krävs för att kunna nå en tillfredsställande levnadsstandard och inneha jämlika möjligheter till trygghet och självständighet i samhället. Resultatmål:
• Det finns ökad kunskap om insatser och stöd har avsedd effekt och hur de uppfattas av användarna.
• Det finns ett förstärkt stöd för anhöriga till personer med funktionsnedsättning, inklusive till barn och unga som har en eller två föräldrar med funktionsnedsättning.
• Det finns ett stärkt stöd för personer med funktionsnedsättning att utöva sitt föräldraskap.
• Delaktighet i beslut som rör individer har ökat.
• Det finns ökad kunskap om hur ställföreträdande beslutsfattande kan ersättas med stödjande beslutsfattande.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker. Vi ser det som extra viktigt att det finns ett förstärkt stöd för anhöriga till personer med funktionsnedsättning, inklusive till barn och unga som har en eller två föräldrar med funktionsnedsättning.

Förslag 27: Mål för kultur, idrott och fritid
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter samt kultur- och idrottsliv som utövare och åskådare.
Resultatmål:
• Tillgängligheten till kultur, idrotts och friluftsaktiviteter har ökat.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 28: Mål för konsumentområdet
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlik makt och möjlighet att göra aktiva val som konsumenter.
Resultatmål:
• Tillgängligheten i butiker har ökat
• Tillgänglighet i restauranger och caféer har ökat
• Tillgänglighet på webbplatser och e-tjänster har ökat
• Kunskapen om funktionshinder har ökat hos de som äger, driver och ansvarar för verksamhet som riktar sig till konsumenter
• Personer med funktionsnedsättning har en ökad kännedom om sina rättigheter som konsument

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 29: Mål för demokrati
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter att rösta, bli valda till politiska uppdrag, ha inflytande över och vara fullt ut delaktiga i alla demokratiska processer.
Resultatmål:
• Tillgängligheten i samband med de nationella valen är säkerställd senast vid valet 2022.
• Tillgängligheten till informationen som omger de nationella valen har ökat.
• Kunskapen om tillgänglighet och funktionshindersperspektiv hos de som arbetar i samband med valen har ökat.
• Kunskapen om tillgänglighet och funktionshindersperspektiv i mellanvalsdemokratiska processer har ökat.
• Tillgängligheten i folkvalda församlingar har ökat.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker.

Förslag 30: Mål för rättsväsendet
Effektmål:
• Personer med funktionsnedsättning har jämlik tillgång till rättsväsendets alla delar och åtnjuter rättssäkerhet och rättstrygghet.
Resultatmål:
• Tillgänglighet i hela rättsväsendet och de juridiska processerna har ökat.
• Kunskapen om funktionshindrande processer i rättskedjan har ökat.
• Tillgänglighet till nödvändig hjälp och stöd för våldsutsatta personer har ökat för personer med funktionsnedsättning.

Föredragande i ärendet har varit Åsa Landberg.

Stockholm den 27 december 2016

 

Anne Marie Brodén                                                       Cecilia Sjölander

Ordförande                                                                     Generalsekreterare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset                                      Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ladda ner remissvaret i sin helhet som PDF här

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser