Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ungdomars upplevelser av (o)trygghet i bostadsområdet

Huvudsökande: Anna- Karin Ivert, Malmö Högskola

Att känna sig trygg i sitt bostadsområde kan vara en viktig förutsättning för individers välbefinnande. Syftet med det här projektet är att utifrån barns och ungdomars perspektiv undersöka hur den lokala kontexten i bostadsområdet påverkar upplevd (o)trygghet, och hur otrygghet påverkar vardagen. Projektet genomförs i ett område som identifierats som särskilt utsatt och där kriminella nätverk bedöms ha stor påverkan på lokalsamhället. En stor del av tidigare forskning och trygghet i bostadsområdet baseras på vuxnas upplevelser. För att utforma ett mer heltäckande och inkluderande trygghetsskapande arbete är ökad kunskap om barns och ungdomars erfarenheter central.

I projektet kommer fokusgrupper att genomföras med ungdomar (15 år och äldre) bosatta i Herrgården i östra Malmö. Frågeställningarna i projektet är följande: Hur upplever ungdomar oro för brott i relation till sin närmiljö? Hur påverkas individers beteenden och rörelsemönster av oro för brott? Vilka möjligheter och utmaningar identifieras av ungdomarna gällande utveckling av det lokala trygghetsarbetet?

Resultaten från projektet redovisas muntligen och skriftligen till ungdomarna i Herrgården samt presenteras muntligen i olika sammanhang inom Malmöstad och för polisen. En skriftlig populärvetenskaplig rapport publiceras inom ramen för Malmö högskolas FOU-rapportserie samt som vetenskapliga artiklar.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser