Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Små barn i familjehemsvård och tidigt lärande

Huvudsökande: Ingrid Höjer, Göteborgs universitet

I denna studie ska tidigt lärande för barn i ålders 1-6 år som är placerade undersökas. Uppmärksamheten mot placerade barns skolprestationer har ökat, och olika insatser har visat sig ge placerade barn ökade chanser att prestera i skolan. Adekvat tidig stimulans är av stor betydelse för barns kognitiva utveckling. Fortfarande är dock kunskapen om placerade förskolebarn (1-6 år) och deras tidiga lärande begränsad. Genom intervjuer med familjehemsföräldrar och fokusgrupper med familjehemssekreterare/barnsekreterare ska projektet öka kunskapen om detta område, för att skapa en grund för framtida interventioner för att förbättra för placerade barns möjlighet att utvecklas. I studien väljs 15 familjer ut (strategiskt urval) av samtliga familjehem inom Göteborgs kommun. Intervjuer görs sedan med familjehemsföräldrarna. Utöver det ska fokusgrupper göras med familjehemssekreterare och barnsekreterare.

Projektet avrapporteras genom föreläsningar för praktiker och politiker i Sverige. Resultaten kommer också att användas på socionomprogrammet, samt även i uppdragsutbildningar riktade mot praktiskt verksamma inom socialtjänsten. Vidare ska resultaten publiceras i svenska och internationella tidskrifter.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser