Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Hur hjälper man förskolebarn att berätta om känslomässigt viktiga händelser

– en metodutveckling samt utvärdering av intervention riktad mot barn och familjer

Huvudsökande: Anna Sarkadi, Uppsala universitet

Trots Barnkonventionen hörs inte alla barns röster i frågor som berör dem. Detta gäller särskilt yngre barn och utsatta barn, såsom barn med beteendeproblem. Projektet syftar till att studera hur yngre barn berättar om svårare upplevelser och känslor via den interaktiva intervjumetoden In my Shoes (IMS). Därefter kommer förskolebarn vars föräldrar genomgått föräldrastödsprogrammet Triple P att intervjuas med IMS om sina emotionella och praktiska erfarenheter av att föräldrarna fått stöd. Projektet kommer ge ny kunskap om barns upplevelser samt bana väg för intervjuer med yngre barn inom t.ex. hälso- och sjukvård, förskola och forskning.

Resultaten kommer att utgöra del i doktoranders avhandlingsarbete (Karin Fängström och Anton Dahlberg). De kommer också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter under 2017-2018. En populärvetenskaplig sammanställning av resultaten kommer också att skrivas och spridas till de organisationer som visat intresse för samtal med yngre barn, In my shoes och utsatta barn. Sådana är exempelvis Socialtjänsten, Regionförbundet i Uppsala län, SUF Kunskapscentrum för barn och föräldrar ned kognitiva svårigheter, Barnahus, Barnombudsmannen, Mödra- och barnhälsovården samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser