Forskningscirklar om barn och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten – En nationell studie

Huvudsökande: Ulla Beijer, FOU Eskilstuna

Syftet är att undersöka om forskningscirklar bidrar till ökad kompetens bland socialsekreterare och till strukturella förändringar inom socialtjänsten i de kommuner som har deltagande forskningscirklar när det gäller barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten. Ett delsyfte är att jämföra förändringar inom socialtjänsten vad gäller barns delaktighet inom socialtjänsten i de kommuner som haft deltagande i forskningscirklar med de kommuner som inte haft deltagande forskningscirklar.

Utvärderingen av forskningscirklarna omfattar en basmätning och en slutmätning. Detta innebär att enkäter ges ut till alla deltagare i forskningscirklarna vid projektets start och vid projektets slut. Enkäter ges också ut till IFO-chefer i respektive län, till de som har deltagare i forskningscirklarna och de som inte har deltagare i forskningscirklar. Även dokument inhämtas så som t.ex. verksamhetsplaner och policydokument som berör socialtjänsten i alla länets kommuner, både för de som har deltagit i forskningscirklarna och de som inte har deltagare i forskningscirklar. Projektet avrapporteras genom en rapport till Barnhuset i början av 2018. Resultatet kommer att spridas genom konferenser och seminarium. En vetenskaplig artikel planeras till 2018.