Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskningscirklar om barn och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten – En nationell studie

Huvudsökande: Ulla Beijer, FOU Eskilstuna

Syftet är att undersöka om forskningscirklar bidrar till ökad kompetens bland socialsekreterare och till strukturella förändringar inom socialtjänsten i de kommuner som har deltagande forskningscirklar när det gäller barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten. Ett delsyfte är att jämföra förändringar inom socialtjänsten vad gäller barns delaktighet inom socialtjänsten i de kommuner som haft deltagande i forskningscirklar med de kommuner som inte haft deltagande forskningscirklar.

Utvärderingen av forskningscirklarna omfattar en basmätning och en slutmätning. Detta innebär att enkäter ges ut till alla deltagare i forskningscirklarna vid projektets start och vid projektets slut. Enkäter ges också ut till IFO-chefer i respektive län, till de som har deltagare i forskningscirklarna och de som inte har deltagare i forskningscirklar. Även dokument inhämtas så som t.ex. verksamhetsplaner och policydokument som berör socialtjänsten i alla länets kommuner, både för de som har deltagit i forskningscirklarna och de som inte har deltagare i forskningscirklar. Projektet avrapporteras genom en rapport till Barnhuset i början av 2018. Resultatet kommer att spridas genom konferenser och seminarium. En vetenskaplig artikel planeras till 2018.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser