Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

BarnSäkert- en randomiserad kontrollstudie med fokus på tidig upptäckt av psykosociala risker i barnets hemmiljö och hjälp till åtgärd

Huvudsökande: Steven Lucas, Uppsala universitet

Syftet med projektet är att utarbeta arbetssätt på barnavårdscentralen (BVC) som bidrar till att förhindra att barn far illa. Metoden går ut på att 1) tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer 2), erbjuda dessa familjer den hjälp som de behöver. Interventions- BVC erbjuder alla föräldrar att fylla i frågeformulär för att identifiera psykosociala risker. Eventuella problem som bejakas tas upp i samtal med föräldern, och hjälp förmedlas utifrån familjens behov. Kontroll- BVC arbetar enligt nuvarande rutiner. Studien ska mäta effekter på barns och föräldrars mående, frågeformulärets validitet och personalens trygghet i att hantera risker i barnets miljö.

BarnSäkert är ett treårigt projekt som planeras pågå mellan januari 2017- december 2019. Projektets framfart kommer att avrapporteras genom årliga delrapporter och kvartalsvisa ekonomiska avstämningar. Slutrapport som redovisar projektet genomförande, måluppfyllelse, centrala slutsatser och ekonomi inlämnas efter projektets avslutande. Forskningsprojektet beräknas ge upphov till ett flertal publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer att presenteras i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser