Utvärdering av Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes).

Huvudsökande: Tina trygg, Botkyrka kommun.

YAP är en öppenvårds/stödinsats som beslutas av socialtjänsten och riktas till unga som bedöms befinna sig i en risksituation eller ha ett riskbeteende. Utvärderingen av Botkyrka YAP syftar till att undersöka hur programmet upplevs av dem som deltar i och arbetar med det, om YAP- modellen bidrar till att de unga som deltar i studien när kommunens nyttomål att må bättre och prestera bättre i skolan, samt om programmet kan anses vara verkningsfullt i en svensk kontext. Utvärderingen fokuserar på två huvudsakliga frågeställningar: Hur fungerar YAP- modellen i en svensk kontext? Bidrar YAP- programmet till en positiv utveckling för de barn/ungdomar och deras familjer som deltar?