Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Utvärdering av Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes).

Huvudsökande: Tina trygg, Botkyrka kommun.

YAP är en öppenvårds/stödinsats som beslutas av socialtjänsten och riktas till unga som bedöms befinna sig i en risksituation eller ha ett riskbeteende. Utvärderingen av Botkyrka YAP syftar till att undersöka hur programmet upplevs av dem som deltar i och arbetar med det, om YAP- modellen bidrar till att de unga som deltar i studien när kommunens nyttomål att må bättre och prestera bättre i skolan, samt om programmet kan anses vara verkningsfullt i en svensk kontext. Utvärderingen fokuserar på två huvudsakliga frågeställningar: Hur fungerar YAP- modellen i en svensk kontext? Bidrar YAP- programmet till en positiv utveckling för de barn/ungdomar och deras familjer som deltar?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser