Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Funktionshindrade barn och ungas upplevelser av delaktighet i handläggarmöten – med utgångspunkt från ett brukar- och handläggarperspektiv.

Huvudsökande: Ulla Forinder, docent, Stockholms universitet.

Den personliga assistansen är en viktig del i att möjliggöra för funktionshindrade barn att vara delaktiga i samhället och en viktig del av välfärdssamhället. Studien syftar till att få kunskap om barn och unga brukares upplevelse av delaktighet i beslutsprocesser som påverkar deras personliga assistans och vardagstillvaro. Får barn och unga möjlighet att komma till tals och hur tillvaratas barnperspektivet? Projektet tar sin utgångspunkt i ett handläggarperspektiv där sex till åtta fokusgruppsintervjuer med handläggare som arbetar på Försäkringskassan samt ute i kommuner eller stadsdelar kommer att genomföras.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser