Funktionshindrade barn och ungas upplevelser av delaktighet i handläggarmöten – med utgångspunkt från ett brukar- och handläggarperspektiv.

Huvudsökande: Ulla Forinder, docent, Stockholms universitet.

Den personliga assistansen är en viktig del i att möjliggöra för funktionshindrade barn att vara delaktiga i samhället och en viktig del av välfärdssamhället. Studien syftar till att få kunskap om barn och unga brukares upplevelse av delaktighet i beslutsprocesser som påverkar deras personliga assistans och vardagstillvaro. Får barn och unga möjlighet att komma till tals och hur tillvaratas barnperspektivet? Projektet tar sin utgångspunkt i ett handläggarperspektiv där sex till åtta fokusgruppsintervjuer med handläggare som arbetar på Försäkringskassan samt ute i kommuner eller stadsdelar kommer att genomföras.