Familjehemsplacerade barns skolsituation och behov av stöd i skolan – en befolkningsstudie byggd på elevers hälsobesök hos skolsköterskan.

Huvudsökande: Ulla Britt Eriksson, docent, Karlstad universitet.

Projektet syftar till att öka kunskapen om familjehemsplacerade barns skolsituation och behov av stöd i skolan. Fördjupande analyser kommer att göras av avidentifierade data från 171 familjehemsplacerade elever och deras 13 000 skolkamrater i elevhälsodatabasen ELSA insamlade under 2012/2013 och 2014/2015. ELSA bygger på data från elevernas lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan samt hälsoenkäter och omfattar elever i olika åldrar, över tid och från alla kommuner i Värmland. ELSA ger möjlighet att studera risk- och skyddsfaktorer för uppnående av skolans utbildningsmål.