Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Familjehemsplacerade barns skolsituation och behov av stöd i skolan – en befolkningsstudie byggd på elevers hälsobesök hos skolsköterskan.

Huvudsökande: Ulla Britt Eriksson, docent, Karlstad universitet.

Projektet syftar till att öka kunskapen om familjehemsplacerade barns skolsituation och behov av stöd i skolan. Fördjupande analyser kommer att göras av avidentifierade data från 171 familjehemsplacerade elever och deras 13 000 skolkamrater i elevhälsodatabasen ELSA insamlade under 2012/2013 och 2014/2015. ELSA bygger på data från elevernas lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan samt hälsoenkäter och omfattar elever i olika åldrar, över tid och från alla kommuner i Värmland. ELSA ger möjlighet att studera risk- och skyddsfaktorer för uppnående av skolans utbildningsmål.

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser